ARTISTES 2002

ADRIANA SÁ/MARGARIDA MESTRE
Portugal
17 octubre de 2002
21 h. Caixafòrum

CATALÁ

Adriana Sá és l’artista intermèdia portuguesa de major projecció internacional. El seu treball d’experimentació artística abraça la performance, la instal·lació i l’art sonor. La seva obra, que podem considerar un treball en progrés permanent, ha estat patrocinada per institucions internacionals com la Fundaçao Calouste-Gulbenkian o l’Experimental Intermedia Foundation, i ha estat presentada a diversos països. Algunes de les seves obres, com This is Just to Do o Interchange Format, es basen en la interacció amb altres artistes. Aquest és el cas de la seva primera presentació a Barcelona, on comptarà amb la participació de Margarida Mestre, una altra creadora portuguesa de trajectòria internacional en els àmbits de la dansa, el teatre, la veu i les seves relacions internes. Una col·laboració excepcional per obrir el LEM 2002.

CASTELLANO

Adriana Sá es la artista intermedia portuguesa de mayor proyección internacional. Su trabajo de experimentación artística abarca la performance, la instalación y el arte sonoro. Su obra, que puede considerarse un trabajo en progreso permanente, ha estado patrocinada por instituciones internacionales como la Fundaçao Calouste-Gulbenkian o la Experimental Intermedia Foundation, y ha sido presentada en numerosos países. Algunas de sus obras, como This is Just to Do o Interchange Format, se basan en la interacción con otros artistas. Este es el caso de su primera presentación en Barcelona, donde contará con la participación de Margarida Mestre, otra creadora portuguesa de trayectoria internacional en los ámbitos de la danza, el teatro, la voz y sus relaciones internas. Una colaboración excepcional para abrir el LEM 2002.

ENGLISH

Adriana Sá is Portugal’s most internationally renowned multimedia artist. Her experimental pieces encompass performance, installation and sound art. Her work, which may considered to be in constant development, has been supported by international bodies such as Calouste-Gulbenkian Foundation or the Experimental Intermedia Foundation and has been presented in numerous countries. Some of her pieces, such as This is Just to Do or Interchange Format, are based in the interaction with other artists. This is the case of her first appearance in Barcelona, where she will be assisted by Margarida Mestre, another Portuguese creator with an international exposure in the fields of dance, theatre, voice and combinations of the above. Both an outstanding collaboration and opening of LEM 2002.

ZIPPER SPY
USA
17 octubre de 2002
22 h. Caixafòrum

CATALÁ

Zipper Spy és un projecte de l’artista multimèdia nordamericana Maria Moran, que incorpora projeccions de vídeo, escultures de metall, sampling digital i, sí, també cremalleres. Zipper Spy és una performance plena de sensacions, que mitjançant la mescla d’àmbits analògics i digitals desenvolupa una poderosa activitat davant la qual no podem restar indiferents. Podríem definir el resultat com el millor de tots dos mons, una construcció de sons trobats i freqüències ondulants; una combinació que uneix art visual, música i tecnologia amb una singular cohesió i que ens situa una mica més enllà de l’escena sorollista internacional, en un context en què el soroll deixa de ser una prerrogativa exclusivament masculina.

CASTELLANO

Zipper Spy es un proyecto de la artista multimedia norteamericana Maria Moran, que incorpora proyecciones de video, esculturas de metal, sampling digital y, sí, también cremalleras. Zipper Spy es una performance llena de sensaciones, que mediante la mezcla de ámbitos analógicos y digitales desarrolla una poderosa actividad ante la que no podemos permanecer indiferentes. El resultado puede definirse como lo mejor de ambos mundos, una construcción de sonidos hallados y frecuencias ondulantes; una combinación que une arte visual, música y tecnología con una singular cohesión y que nos sitúa un poco más allá de la escena ruidista internacional, en un contexto donde el ruido deja de ser una prerrogativa exclusivamente masculina.

ENGLISH

American multimedia artist Maria Moran’s project Zipper Spy comprises video projection, metal sculptures, digital sampling and… zips also. Zipper Spy is a sensation filled performance unfolding a powerful activity -through the mix of analogic and digital means- before which we cannot remain indifferent. The result may be defined as the best of both worlds, a construction of found sounds and undulating frequencies; a combination that connects visual art and technology with remarkable coherence, bringing us a little beyond the international ruidist scene, to a context where noise no longer is an exclusively male prerogative.

CONVOLUTION
USA/Barcelona
17 octubre de 2002
23 h. Caixafòrum

CATALÁ

Mark Cunningham, nom emblemàtic de l’anomenada no wave novaiorquesa, fa temps que ha desenvolupat una intensa carrera musical a Europa; des de la seva base barcelonina ha estat element sonor central dels mítics Raeo, membre de diverses formacions dirigides per Pascal Comelade, i compta amb una interessant trajectòria en solitari que culmina amb el cd Blood Rivers Dust, en el qual es produeix per primer cop la participació sonora i visual de Sílvia Mestres, que desembocarà en el projecte Convolution. Després de dues llargues gires per Europa i els Estats Units, Convolution és un projecte que es troba en el seu millor moment: imatges i sons que creen atmosferes electroacústiques, opressives a cops, èpiques en altres i sempre d’una gran intensitat.

CASTELLANO

Mark Cunningham, nombre emblemático de la llamada no wave neoyorquina hace ya tiempo que ha desarrollado una intensa carrera musical en Europa; desde su base barcelonesa ha sido el elemento sonoro central de los míticos Raeo, miembro de diversas formaciones dirigidas por Pascal Comelade, y cuenta con una interesante trayectoria en solitario que culmina con el cd Blood River Dust, en el cual se produce por primera vez la participación sonora y visual de Silvia Mestres que desembocará en el proyecto Convolution. Tras dos largas giras por Europa y Estados Unidos, Convolution es un proyecto que se encuentra en su mejor momento: imágenes y sonidos que crean atmósferas electroacústicas, opresivas a veces, épicas otras y siempre de una gran intensidad.

ENGLISH

Mark Cunningham, emblematic figure of New York’s no wave has for quite some time developed an intense musical career in Europe; working from his Barcelona base he’s been the central sonic pillar of the mythical Raeo. Member of various line-ups directed by Pascal Comelade, he has also developed an interesting solo trajectory culminating in his Blood River Dust CD, which featured the sonic and visual participation of Silvia Mestres for the first time and gave way to Convolution project. After two lengthy tours around Europe and the US, Convolution is in its prime: images and sounds creating electroacoustic atmospheres, oppressive at times, epic at other stages and always remarkably intense.

MARGARIDA GARCIA
Portugal
18 octubre de 2002
21 h.  Salò d’Actes de la Seu del Districte de Gràcia

CATALÁ

Margarida Garcia comença la seva trajectòria el 1996, prodigant-se en múltiples col·laboracions en el terreny musical i en el de la dansa, el vídeo, la performance i la instal·lació. La seva trajectòria, vinculada estretament al segell lisboeta Headlights, la porta a posar el seu contrabaix elèctric al servei dels projectes improvisatius més valents de la capital portuguesa i a viatjar a diversos països al costat de músics com Manuel Mota o Phill Niblock i de ballarins com Ludger Lamers i Isabelle Shad. Música d’investigació dels estats d’ànim i defensora de la llibertat interpretativa, el seu estil assoleix en aquests moments un grau de personalitat i originalitat admirables.

CASTELLANO

Margarida Garcia comienza su trayectoria sonora en 1996, prodigándose en múltiples colaboraciones en el terreno musical y en el de la danza, el video, la performance y la instalación. Su trayectoria, vinculada estrechamente al sello lisboeta Headlights la lleva a poner su contrabajo eléctrico al servicio de los proyectos improvisativos más valientes de la capital portuguesa y a viajar a diversos países junto a músicos como Manuel Mota o Phill Niblock, y bailarines como Ludger Lamers o Isabelle Shad. Música de investigación de los estados de ánimo y defensora de la libertad interpretativa, su estilo alcanza en estos momentos un grado de personalidad y originalidad admirables.

ENGLISH

Starting her sonic trajectory in 1996, Margarida Garcia has participated in numerous collaborations in the fields of music, dance, video, performance and installation. Her itinerary, intimately connected to that of Lisboa-based label Headlights, has involved her use of electric doublebass at the service of some of Portugal’s capital most daring improvisational projects as well as traveling to various countries together with such musicians as Manuel Mota or Phill Niblock and dancers as Ludger Lamers or Isabelle Shad. Concerned with the states of mind and the defense of interpretative freedom, her musical style has at this stage reached an admirable level of idiosyncrasy and originality.

AKIRA RABELAIS
USA
electrónica
18 octubre de 2002
22 h.  Salò d’Actes de la Seu del Districte de Gràcia

CATALÁ

Resulta difícil, en tan poques ratlles, de descriure aquest pioner i intel·lectual que ha arribat a ser fulminantment conegut com a creador d’un software capaç de fascinar músics com Terre Thaemlitz, Kim Cascone o Scanner: El Argeïphontes Lyre, element de creació sonora totalment innovador que pot haver eclipsat la seva pròpia producció musical: discos com Elongated Pentagonal Pyramid (Ritornell, 1999), Eisoptrophobia (2001) o Spellewauerynsherde (2002) i la seva apassionada aproximació a la filosofia i la literatura, patent en els textos que acompanyen les seves creacions o en el seu propi lloc a internet. Un esperit poètic que enriqueix el seu treball musical, la qual cosa el desmarca del nihilisme electrònic en voga, i que ha despertat l’interès de la crítica mundial, mitjançant comparacions gens ingènues amb creadors de la talla d’Erik Satie. Atenció, doncs, al seu primer concert a Espanya.

CASTELLANO

Resulta difícil en tan pocas líneas describir a este pionero e intelectual que ha llegado a ser fulminantemente conocido como creador de un software capaz de fascinar a músicos como Terre Thaemlitz, Kim Cascone o Scanner: El Argeïphontes Lyre, elemento de creación sonora totalmente innovador que puede haber eclipsado su propia producción musical: discos como Elongated Pentagonal Pyramid (Ritornell,1999), Eisoptrophobia (2001) o Spellewauerynsherde (2002) y su apasionada aproximación a la filosofía y la literatura, patente en los textos que acompañan sus creaciones o en su propio sitio en internet. Un espíritu poético que enriquece su trabajo musical desmarcándolo del nihilismo electrónico al uso y que ha despertado el interés de la crítica mundial, mediante comparaciones nada ingenuas con creadores de la talla de Erik Satie. Atención, pues, a su primer concierto en España.

ENGLISH

It is hard to describe in just a few lines this pioneer and intellectual, who’s dashingly come to be known as a designer of software capable of fascinating such musicians as Terre Thaemlitz, Kim Cascone or Scanner: the Argeophontes Lyre, a totally innovative sound production tool, has probably partly eclipsed his own musical production: records such as Elongated Pentagonal Pyramid (Ritornell,1999), Eisoptrophobia (2001) or Spellewauerynsherde (2002) and his fascinating approach to philosophy and literature, which is evidenced by the texts featured in his works or in his internet site. A poetic spirit nurturing his musical work -thus distancing it from contemporary electronic nihilism- and which has stirred the interest of critics worldwide in naive-free comparisons to such artists as Erik Satie. Watch out for his first concert in Spain!

OSSO BUCCO
USA
off / electrónica
18 octubre de 2002
23 h. Pati de la Seu del Districte de Gràcia

CATALÁ

Aquest és el nom que pren el projecte sonor individual de Gregg Kowalsky, creador nordamericà nascut a Florida del Sud i que després de diferents etapes novaiorqueses decideix instal·lar-se a Barcelona l’any 2001. Interessat en la música creada per computador, el seu estil recorre els llocs comuns de la creació actual: minimalisme electrònic, música de textures i abstraccions, encara que clarament allunyada del mainstream i impregnada d’una aproximació poètica als ambients humits, les boires, les serps i els huracans de la seva regió natal. En el seu treball s’aprecien interessants relacions entre el soroll electrònic i l’harmonia. La seva recent incorporació al segell barceloní ooze.bâp el situa ara com ara en un lloc d’atenció en l’escena electrònica local.

CASTELLANO

Este es el nombre que toma el proyecto sonoro individual de Gregg Kowalsky, creador norteamericano nacido en Florida del Sur y que tras diferentes etapas neoyorquinas decide instalarse en Barcelona en el año 2001. Interesado en la música creada por computador, su estilo recorre los lugares comunes de la creación actual: minimalismo electrónico, música de texturas y abstracciones, aunque claramente alejada del mainstream e impregnada de una aproximación poética a los ambientes húmedos, las nieblas, las serpientes y los huracanes de su región natal. En su trabajo se aprecian interesantes relaciones entre el ruido electrónico y la armonía. Su reciente incorporación al sello barcelonés ooze.bâp le sitúa ahora mismo en un lugar de atención en la escena electrónica local.

ENGLISH

This is the name of Gregg Kowalsky’s solo project -South Florida born American creator who, after residing in New York for some time established himself in Barcelona in 2001. Interested in computer-created music, his style in spite of frequenting present day creativity’s usual destinations: electronic minimalism, textural and abstract music, is overtly removed from mainstream being also permeated by a poetic approach to the damp ambients, fog, snakes and hurricanes of his homeland. His work instances the thrilling relationship between electronic noise and harmony. His recent signing for Barcelona’s label oozebap currently puts him in the focus of the local electronic scene.

MANON ANNE GILLIS
FranciA
19 octubre de 2002
21 h. Salò d’Actes de la Seu del Districte de Gràcia

CATALÁ

Des que el 1984 va aparèixer Lxgrin, el seu primer disc, va néixer per al públic una de les artistes més personals, distintes i excepcionals que han sorgit mai al país veí. Els cinc títols posteriors han confirmat aquest extrem, així com les seves performances, sempre diferents, construïdes com a peces tancades de temàtiques internes i deliquescents. El so sintètic es fon amb els sons corporals, els somnis s’aboquen al conscient, mentre ella explora la matèria amb el microscopi de la seva imaginació, fent créixer les molècules de la seva veu, metamorfosant amb el seu cos tot allò que prové de l’exterior. Somnis amniòtics i somnis cibernètics, processats per la seva digestió i pel seu desig. Anne Gillis presentarà la seva nova performance Oyshoss i us podem assegurar que aquesta serà una ocasió realment única.

CASTELLANO

Desde que en 1984 apareciera Lxgrin, su primer disco, nació para el público una de las artistas más personales, distintas y excepcionales que han surgido en el país vecino. Los cinco títulos posteriores han confirmado este extremo, así como sus performances, siempre distintas, construidas como piezas cerradas de temáticas internas y delicuescentes. El sonido sintético se funde con los sonidos corporales, los sueños se asoman al consciente, mientras ella explora la materia con el microscopio de su imaginación, haciendo crecer las moléculas de su voz, metamorfoseando con su cuerpo todo aquello que proviene del exterior. Sueños amnióticos y sueños cibernéticos, procesados por su digestión y por su deseo. Anne Gillis presentará su nueva performance Oyshoss y os podemos asegurar que esta va a ser una ocasión realmente única.

ENGLISH

From the release in 1984 of Lxgrin, her first album, one of the most personal, distinct and exceptional artists from the neighbouring country came to public life. An extreme confirmed by her next five titles, as well as by her performances -always different, constructed as internal and deliquescent thematic closed pieces. The synthetic sound fuses with the bodily, dreams loom into consciousness as she explores matter with her imagination’s microscope causing the molecules of her voice to grow and her body to transfigure all the things coming from outside. Amniotic and cybernetic dreams processed through her digestion and desire. Anne Gillis will be presenting her new performance Oyshoss; without a doubt, a truly unique occasion.

TORE HONORÉ BØE
Noruega
electrónica
19 octubre de 2002
22 h. Salò d’Actes de la Seu del Districte de Gràcia

CATALÁ

Membre des de 1990 del col·lectiu Origami Republika i vinculat al segell Safe As Milk, aquest artista noruec podria ser considerat com la connexió entre Dadà, Merz o la llarga tradició del collage i la música concreta: en ocasions valent-se d’objectes quotidians amplificats, en altres d’enregistraments de camp i mitjançant el processament de tot plegat, Bøe crea un so personal, cristal·lí i diàfan, contruït a partir d’elements microfísics, de l’atzar i del risc. Un creador personal l’estil del qual és difícilment comparable i la predilecció pels formats inusuals del qual l’ha portat a treballar amb vinils, disquets i microcassettes. La singular bellesa de la seva música respon a aquestes premisses, però també a l’atmosfera emocional dels espais en els quals produeix les seves accions en directe.

CASTELLANO

Miembro desde 1990 del colectivo Origami Republika y vinculado al sello Safe As Milk, este artista noruego podría ser considerado como la conexión entre Dadá, Merz o la larga tradición del collage y la música concreta: en ocasiones valiéndose de objetos cotidianos amplificados, en otras de grabaciones de campo y mediante el procesamiento de todo ello, Bøe crea un sonido personal, cristalino y diáfano, construído a partir de elementos microfísicos, del azar y del riesgo. Un creador personal cuyo estilo es difícilmente comparable y cuya predilección por los formatos inusuales le ha llevado a trabajar con vinilos, disquetes o microcassettes. La singular belleza de su música responde a estas premisas, pero también a la atmósfera emocional de los espacios en que produce sus acciones en directo.

ENGLISH

Member of Origami Republika collective since 1990 and related to the Safe as Milk label, this Norwegian artist can be considered as a link between Dada, Merz or the long collage and concrete music tradition: Bøe creates a personal, crystalline and sparklingly clear sound constructed out of micro physic elements of chance and risk by occasionally using amplified everyday objects and, in other instances, field recordings and processing of all these. A personal creator with a style avoiding comparison and whose choice of unusual formats has led him to work with records, floppy disks or micro-cassettes. The singular beauty of his music stems from this premises, but also from the emotional atmosphere of the spaces where his live interventions take place.

SONORA MTY
Barcelona
off / electrónica
19 octubre de 2002

23,30 h. Cafè del Sol

CATALÁ

A partir del seu interès pel so, tant instrumental com concret, pels nous corrents electrònics i per molts altres estils musicals, aquest barceloní resident actualment a Monterrey (Mèxic), que va començar en la música a través de la guitarra, concep aquest projecte a partir de la creació funcional de música per a diverses empreses, que simultanieja amb el seu treball de dissenyador web. A partir d’aquesta inquietud neix Sonora Mty, un treball d’exploració sonora d’espais i sentiments, una actitud totalment oberta a l’autotransformació pel propi impuls creador des d’una perspectiva situacionista.

CASTELLANO

A partir de su interés por el sonido, tanto instrumental como concreto, por las nuevas corrientes electrónicas y por otros muchos estilos, este barcelonés residente actualmente en Monterrey (México), que comenzó en la música a través de la guitarra, concibe este proyecto a partir de la creación funcional de música para diversas empresas, que simultanea con su trabajo de diseñador web. A partir de esa inquietud nace Sonora Mty, un trabajo de exploración sonora de espacios y sentimientos, una actitud totalmente abierta a la autotransformación por el propio impulso creador desde una perspectiva situacionista.

ENGLISH

Emerging from their interest in sound, both instrumental and concrete, in the new electronic tendencies as well as in various other styles, this Barcelonese -currently living in Monterey (Mexico)- who got originally involved in music playing the guitar, conceives this project from a functional music composition task for various companies, experience which he develops concurrent with his job as a web designer. Born from this concern, Sonora Mty -a project of sonic exploration through spaces and feelings- shows a completely open attitude to self-transformation out of a creative impulse stemming from a situationist perspective.

JAVIER HERNANDO
Barcelona
19 octubre de 2002
24 h. Mi Bar

CATALÁ

Durant els 80, al capdavant de Los silencios de la Radio, exemplar emissió radiofònica que va recollir el respecte de propis i estranys, i al llarg de dues dècades, amb una carrera musical que arrenca amb els mítics Xeerox i passa per Melodinamika Sensor, fins a arribar a la seva actual etapa, sota el seu propi nom, en la col·lecció Micrograma del segell Geometrik, Hernando posseeix una de les ments mús lúcides i menys divulgades de la invariablement obviada escena històrica barcelonina. L’oportunitat d’escoltar una sessió concebuda especialment per a l’ocasió pel creador de Luz Nacarina significa simplement un luxe. Atenció al menú…

CASTELLANO

Durante los 80, al mando de Los Silencios de la Radio, ejemplar emisión radiofónica que cosechó el respeto de propios y extraños, y a lo largo de dos décadas, con una carrera musical que arranca con los míticos Xeerox y pasa por Melodinamika Sensor, hasta llegar a su actual etapa, bajo su propio nombre, en la colección Micrograma del sello Geometrik, Hernando posee una de las mentes más lúcidas y menos divulgadas de la invariablemente obviada escena histórica barcelonesa. La oportunidad de escuchar una sesión concebida especialmente para la ocasión por el creador de Luz Nacarina, significa simplemente un lujo.

ENGLISH

Steering the Silencios de la Radio -exemplary radio program which enjoyed foreign and local acclaim- since 1980 and during two decades, and with a musical background extending from the mythical Xeerox to its current development under his own name in the Micrograma collection of Geometrik label and after the Malodinamika Sensor experience, Hernando has one of the most lucid and least known minds of the invariably unknown Barcelonese scene. The opportunity to listen to a session specially conceived for the occasion by the creator of Luz Nacarina is sheer luxury. Watch out for the menu…

ROBERTO ROBAO
Argentina
cabaret / instrumentos singulares
25 octubre de 2002
21 h. Centre Artesà Tradicionàrius

CATALÁ

El Cabaret Electroacústico de Roberto Robao és un projecte experimental desconcertant per a un nou mil·lenni. Robao, nascut a Buenos Aires, estudiós del folklore tradicional i fundador d’alguns grups de teatre ara històrics a l’Argentina, s’instal·la a França a finals dels anys setanta i alterna les seves gires de música llatina amb la creació de nous instruments, la presa de contacte amb les músiques electroacústiques i la posada en escena de Els Camps Magnètics, obra central del surrealisme. Introduït en el concepte de teatre automàtic, desenvolupa posteriorment el seu Cabaret Electroacústico, una dimensió patafísica de la música electrònica que inclou elements coreogràfics, instruments extraordinaris i una alquímia visual-sonora sorprenent. En definitiva, res a bandejar si t’identifiques amb l’esperit d’aquest festival.

CASTELLANO

El Cabaret Electroacústico de Roberto Robao es un proyecto experimental desconcertante para un nuevo milenio. Robao, nacido en Buenos Aires, estudioso del folklore tradicional y fundador de algunos de los grupos de teatro ahora históricos en Argentina, se instala en Francia a finales de los años setenta y alterna sus giras de música latina con la creación de nuevos instrumentos, la toma de contacto con las músicas electroacústicas y la puesta en escena de Los Campos Magnéticos, obra central del surrealismo. Introducido en el concepto de teatro automático, desarrolla posteriormente su Cabaret Electroacústico, una dimensión patafísica de la música electrónica que incluye elementos coreográficos, instrumentos extraordinarios y una alquimia visual-sonora sorprendente. En definitiva, algo que no habría que dejarse perder si te identificas con el espíritu de este festival.

ENGLISH

Roberto Robao’s Electroacoustic Cabaret is a truly striking experimental project for the new millennium. Born in Buenos Aires, researcher of folk traditions and founder of some of Argentina’s historic theatre groups, Robao moved to France in the late seventies and combined latin music tours with the invention of new instruments, involvement in electroacoustic music and the staging of Magnetic Fields, a seminal surrealist work. Introduced to the concept of automatic theatre, he subsequently developed his Electroacustic Cabaret, a patafisic dimension of electronic music featuring choreographic elements, unbelievable instruments and a striking sound-visual alchemy. In brief, something not to be missed if you are tuned with the spirit of this festival.

MARKUS BREUSS
Suíza
instrumentos singulares / nuevas músicas suízas
25 octubre de 2002
22 h. Centre Artesà Tradicionàrius

CATALÁ

Aquest multi-instrumentista, conegut a Espanya per ser un dels fundadors del mític grup Clónicos, factoria que ha produït una extensa diàspora de talents en els darrers anys, presenta Taiyou Kaigan, el seu projecte en solitari més madur i arriscat. Una infinitat d’instruments (des d’un kang-ling, trompeta tibetana feta a partir d’un fèmur humà, fins al més sofisticat arsenal digital) al servei d’una música que també viatja sense descans, que travessa temps i espai, transportant-nos pels territoris del jazz més còsmic, revisitant l’electroacústica, iniciant-nos en folklores ignots i oferint-nos l’oportunitat d’assistir al naixement d’altres encara no inscrits al registre de la música universal.

CASTELLANO

Este multi-instrumentista, conocido en España por ser uno de los fundadores del mítico grupo Clónicos, factoría que ha producido una extensa diáspora de talentos geniales en los últimos años, presenta Taiyou Kaigan, su proyecto en solitario más maduro y arriesgado. Un sinfín de instrumentos (desde un kang-ling, trompeta tibetana hecha a partir de un fémur humano, hasta el más sofisticado arsenal digital) al servicio de una música que también viaja sin descanso, que atraviesa tiempo y espacio, transportándonos por los territorios del jazz más cósmico, revisitando la electroacústica, iniciándonos en folklores ignotos y ofreciéndonos la oportunidad de asistir al nacimiento de otros todavía no inscritos en el registro de la música universal.

ENGLISH

This multi-instrumentalist, known in Spain in his role as founder member of the mythical Clonicos -factory which produced an extense diaspora of genial talents in the last few years- presents Taiyou Kaigan, his most daring and matured solo project. An endless instrument display (from a kang-ling -Tibetan trumpet made from a human femur- to the most sophisticated digital arsenal) to create a similarly restless wandering music which crosses time and space, taking us through cosmic jazz territories, revisiting electroacoustic, introducing us to unknown traditions and offering us the opportunity to witness the birth of new ones yet to be included in the annals of universal music.

MARC EGEA
Barcelona
off / instrumentos singulares
25 octubre de 2002
23,30 h. Elèctric

CATALÁ

Recopilador de composicions, adaptador de moltes i diferents músiques, compositor, Marc Egea ha esdevingut clau ineludible per saber de la vida actual d’un instrument tan especial i de tan increïble sonoritat com la viola de roda. Veritable artífex de la seva recuperació al nostre país i incansable investigador, deixeble dels millors mestres hongaresos i francesos, la faceta compositiva d’Egea és la que més ens interessa dins del context del festival: composicions lluminoses de desenvolupament hipnòtic que ens traslladen a temps sospesos de meditacions mítiques, com Cuando el universo entero estaba concentrado en un punto o Relatad el horizonte, peça que s’estrena al festival. Més enllà de la revitalització d’un instrument folklòric, ens trobem davant d’un treball poderosament interessant i actual. Una delícia per als qui busquen alguna cosa realment nova.

CASTELLANO

Recopilador de composiciones, adaptador de muchas y diferentes músicas, compositor, Marc Egea se ha convertido en clave ineludible para saber de la vida actual de un instrumento tan especial y de tan increíble sonoridad como la zanfoña. Verdadero artífice de su recuperación en nuestro país e incansable investigador, discípulo de los mejores maestros húngaros y franceses, la faceta compositiva de Egea es la que más nos interesa dentro del contexto del festival: composiciones luminosas de desarrollo hipnótico que nos trasladan a tiempos suspendidos de meditaciones míticas, como Cuando el universo entero estaba concentrado en un punto o Relatad el horizonte, pieza que se estrena en el festival. Más allá de la revitalización de un instrumento folklórico, nos encontramos ante un trabajo poderosamente interesante y actual. Una delicia para quienes buscan algo realmente nuevo.

ENGLISH

Compiler of compositions, adapter of a wide and consistent range of music, composer, Marc Egea has become an unavoidable keystone to understand the present context of such a special and incredibly sounding instrument as the hurdy-gourdy. True contriver to its recovery in our country and indefatigable researcher, pupil of the best Hungarian and French masters, the compositive facet of Egea is the one that interests us most in this Festival: luminous compositions of hypnotic structure taking us to suspended times of mythical meditation such as When the Whole Universe Concentrated in One Point or Recount the Horizon, piece to be premiered in this festival. Far beyond the task of traditional instrument recovery, we are faced with a powerfully interesting and modern work. A delight for those looking for something truly new.

BALAGO
Barcelona
rock
26 octubre de 2002
21 h. Centre Artesà Tradicionàrius

CATALÁ

Format el 1998 per Guim Serradesanferm, David Crespo i Jordi Soldevila, és ara com ara el flamant grup emblema de l’inquiet segell Foehn Records, amb el primer treball dels quals, Erm, han demostrat que trobar noves vies d’exploració a l’aparentment arxiconegut territori del rock és només qüestió d’imaginació i de feina. Podríem dir que en aquests anys la seva carrera ha ascendit fulminantment i que la seva intel·ligent aposta per la coexistència d’ambient, apropiacionisme, electrònica i guitarres ha despertat l’interès de públic i crítica. Dins la seva ininterrompuda sèrie de concerts d’aquest any 2002, Balago passaran pel LEM per projectar la seva música multifacetada, feta d’energia i subtilesa, que ens obre les portes a aquest “més enllà” del rock.

CASTELLANO

Formado en 1998 por Guim Serradesanferm, David Crespo y Jordi Soldevila, es ahora mismo el flamante grupo emblema del inquieto sello Foehn Records, con cuyo primer trabajo, Erm, han demostrado que encontrar nuevas vías de exploración al aparentemente archiconocido territorio del rock es sólo cuestión de imaginación y trabajo. Podríamos decir que en estos años su carrera ha ascendido fulminantemente y su inteligente apuesta por la coexistencia de ambient, apropiacionismo, electrónica y guitarras ha despertado el interés de público y crítica. Dentro de su ininterrumpida serie de conciertos de este año 2002, Balago pasarán por el LEM para proyectar su música multifacetada, hecha de energía y sutileza, que nos abre las puertas a ese ìmás alláî del rock.

ENGLISH

Formed in 1998 by Guim Serradesanferm, David Crespo and Jordi Soldevila, Balago is nowadays the brandish bagde group of restless Foehn Records label. Their first work illustrated that finding new ways of exploring the apparently thoroughly beaten track of rock simply depends on imagination and work. It could be said that their career has experienced a dashing development during these years and that their clever standpoint of coexisting ambient, appropriationism, electronics and guitars has stirred the interest of both critics and audience. Amidst their uninterrupted series of concerts Balago will pay a visit to LEM to display their multifarious music, made up of energy and subtleness, opening up for us the doors of that “beyond” rock.

12TWELVE
Barcelona
rock
22 h. 26 octubre de 2002

CATALÁ

I si considerem que l’entrada al temple de l’out rock barceloní se sosté per dues columnes, l’altra és de totes totes 12twelve, un grup també nascut el 1998, i dreçat per les ments de Jaime Pantaleón, Jose Roselló, Javier García i Jens Neumaier. Un projecte que ells defineixen d’“experimentació controlada” i que es nodreix de la llibertat del jazz tant com de l’exploració psicodèlica. Tot això és el que podem trobar al seu primer cd Tears, Complaints and Spaces, editat per Boa: música intensa, climàtica i en ocasions punyent. Una vegada més ens trobem amb un projecte que viu el seu millor moment: reconeixement internacional, admiració de la crítica i un posicionament clar davant els atzucacs dels folklores elèctrics: és només quan creem noves vies exporatives i ens hi submergim que podem trobar-nos en el futur. Ells ja ho estan fent.

CASTELLANO

Y si consideramos que la entrada al templo del out rock barcelonés se sostiene por dos columnas, la otra es sin duda 12twelve, un grupo también nacido en 1998, y pergeñado por las mentes de Jaime Pantaleón, Jose Roselló, Javier García y Jens Neumaier. Un proyecto que ellos definen de ìexperimentación controladaî y que se nutre de la libertad del jazz tanto como de la exploración psicodélica. Todo ello puede encontrarse en su primer cd Tears, Complaints and Spaces, editado por Boa: música intensa, climática y en ocasiones desgarradora. Una vez más nos encontramos con un proyecto que vive su mejor momento: reconocimiento internacional, admiración de la crítica y un posicionamiento claro frente a los callejones sin salida de los folklores eléctricos: sólo creando nuevas vías explorativas y sumergiéndonos en ellas podemos encontrarnos en el futuro. Ellos ya lo están haciendo.

ENGLISH

If we consider the entrance to Barcelonese rock as having two columns, the other one is, without a doubt, 12twelve; also born in 1998 this band is comprised of Jaime Pantaleon, Jose Rosello, Javier Garcia y Jens Neumaier. A project defined by its members as “controlled experimentation”, it thrives both on jazz’s freedom and psychedelic exploration, aspects which can be found in Tears, Complaints and Spaces, first CD published by Boa: intense, climatic and occasionally tearing music. Once again we are faced by a project in its prime: international acclaim, praise from the critics and an overt standpoint in relation to the electric tradition’s cul-de-sac: the only way to meet the future is to create new paths for exploring and immerse ourselves in them. They are already doing it.

26 C.D.
Argentina
off / electrónica
26 octubre de 2002
23,30 h. Cafè del Sol

CATALÁ

Àmplia trajectòria sonora, la d’aquest plunderfonista argentí, finalista del concurs Luigi Russolo el 1998 i del Pierre Schaefer el 1999, membre de diferents i mítiques formacions com Nuégado de Serpientes i Reynols, que es va donar a conèixer amb un primer cd, Yo Vibro, i amb la formació Lens Cleaner Trio, al costat de Marcelo Aguirre i José Marchi. Ha col·laborat també al Brasil amb el projecte El apareamiento de las psicotruchas i ha participat en la producció d’Elliot Sharp State of the Nation 2001. La música de C.D., denominada per ell mateix com rock electroacústic, és orgànica, psicotròpica, polimòrfica; hi conviuen, en ella, l’ambient de les antigues bandes sonores de ciència ficció i les textures caòtiques i mesmèriques de la música d’avui dia.

CASTELLANO

Amplia trayectoria sonora la de este plunderfonista argentino, finalista del concurso Luigi Russolo en 1998 y del Pierre Schaefer en 1999, miembro de diferentes y míticas formaciones como Nuégado de Serpientes o Reynols, que se dió a conocer con un primer cd, Yo Vibro y con la formación Lens Cleaner Trio, junto a Marcelo Aguirre y José Marchi. Ha colaborado también en Brasil con el proyecto El apareamiento de las psicotruchas y ha participado en la producción de Elliot Sharp State of the Nation 2001. La música de C.D., denominada por él mismo como rock electroacústico, es orgánica, psicotrópica, polimórfica, en ella conviven el ambiente de las antiguas bandas sonoras de ciencia ficción y las texturas caóticas y mesméricas de la música de hoy día.

ENGLISH

A vast itinerary that of this Argentinean Plunderphonist, 1998 finalist in Luigi Russolo’s contest and 1999 winner of Pierre Schaeffer’s, member of diverse mythical formations such as Nuegado de Serpientes or Reynolds, C.D. became known through his first CD Yo Vibro as well as by the Lens Cleanser Trio, formed together with Marcelo Aguirre and Jose Marchi. Furthermore, he has also collaborated in the Brasilian project The Coupling of Psychotrouts and has participated in Elliot Sharp’s production State of the Nation 2001. C.D.’s music, which he describes as electroacoustic rock, is organic, psychedelic and polymorphic. In it we witness the coexistence of old sci-fi soundtrack atmospheres and chaotic and mesmeric textures akin to present day music.

FRANCESC FELIU
Barcelona
audiomenú
26 octubre de 2002
24 h. Mi Bar

CATALÁ

Col·laborador de la revista Mondo Sonoro des de finals de l’any 2000, Francesc Feliu ha seguit quasi minut a minut l’evolució d’aquests estils més enllà del rock als quals el festival dedica aquesta nit, encara que en el seu catàleg de predileccions no falten les músiques postindustrials dels 80 i 90 i moltes altres experimentacions de les darreres dècades. Per tant, el menú promet ser dens, intens i amb cert gust d’esoterisme sonor.

CASTELLANO

Colaborador de la revista Mondo Sonoro desde finales del año 2000, Francesc Feliu ha seguido casi minuto a minuto la evolución de esos estilos más allá del rock a los que el festival dedica esta noche, aunque en su catálogo de predilecciones no faltan las músicas post-industriales de los 80 y 90 y muchas otras experimentaciones de las últimas décadas. Por lo tanto, el menú promete ser denso, intenso y con cierto sabor de esoterismo sonoro.

ENGLISH

Collaborator of Mondo Sonoro magazine since the end 2000, Francesc Feliu has followed the development of these beyond-rock styles, to which the festival dedicates this night, almost minutely. Nevertheless, his catalogue features plenty of post-industrial 80s and 90s music as well as various other experiments from the last decades. Thus, the menu promises to be dense, intense and with a certain esoteric taste to it.

SINSAL/FLEXO
Vigo
electrónica
14 noviembre de 2002
21 h. Salò d’Actes de la Seu del Districte de Gràcia

CATALÁ

Ens trobem davant la cèl·lula sonora del col·lectiu de Vigo SINSALaudio, formada per Julio Neboiño, Chiu Longina i Luis Campos, tres imprescindibles factòtums de l’activitat artística a la ciutat gallega. Vinculats al molt actiu club Vademecwm i a molts projectes radiofònics, editorials i de dinamització urbana, treballen amb l’àudio com a matèria plàstica i orgànica i alhora com a expressió lúdica i hedonista o com a material d’investigació antropològica. La seva activitat va des de les sessions experimentals de free-audio a la manipulació dels suports. Els mons analògic i digital conviuen en el seu treball en directe: scratch, gravacions de camp, investigació rítmica. Temps real i interacció amb el públic a través de la seva col·laboració amb el col·lectiu de performers Flexo completen la previsió.

CASTELLANO

Nos encontramos con la célula sonora del colectivo vigués SINSALaudio, formada por Julio Neboiño, Chiu Longina y Luis Campos, tres imprescindibles factótums de la actividad artística en la ciudad gallega. Vinculados al muy activo club Vademecwm y a muchos proyectos radiofónicos, editoriales y de dinamización urbana, trabajan con el audio como materia plástica y orgánica, al mismo tiempo que como expresión lúdica y hedonista o como material de investigación antropológica. Su actividad va desde las sesiones experimentales de free-audio a la manipulación de los soportes. Los mundos analógico y digital conviven en su trabajo en directo: scratch, grabaciones de campo, investigación rítmica. Tiempo real e interacción con el público a través de su colaboración con el colectivo de performers Flexo, completan la previsión.

ENGLISH

Here we have the sonic division of Viguese collective SINSALaudio formed by Julio Neboiño, Chiu Longina and Luis Campos, three essential pillars of the Galician city’s artistic life. Related to the highly active Vademecum club as well as to numerous radio, editorial and urban dynamization projects, their audio work conceives sound as a malleable, organic substance, as much as a game-like, hedonistic expression or as material for anthropologic research. Their activity ranges from free-audio experimental sessions to the manipulation of formats. The analogic and digital coexist in their live work: scratch, field recordings, rhythmic studies. Real time and audience interaction based in their collaboration with Flexo performers’ collective complete the forecast.

MAREK CHOLONIEWSKY
Polonia
electrónica / figuras clave de la música contemporánea
14 noviembre de 2002
22 h. Salò d’Actes de la Seu del Districte de Gràcia

CATALÁ

Des de 1976 treballa a l’Estudi d’Electroacústica de l’Acadèmia de Música de Cracòvia, del qual actualment és director. Fundador d’alguns dels col.lectius més importants de Polònia, com la societat Muzyka Centrum i el projecte ArtBoat, Choloniewskly ha desenvolupat una incansable activitat, amb col·laboracions amb músics com KrzysztofKnitteloMarcelChyrzynski, i ha realitzat concerts i workshops a Europa, els Estats Units i Canadà. Ha compost música instrumental i electrònica per a teatre, cinema i ràdio. Des de 1997 ha desenvolupat el MCOS (Multi Controller Optical System), un sistema per traslladar qualsevol moviment que es produeix en un espai il·luminat al llenguatge sonor i convertir-lo en complexes estructures audibles. Per aquest mitjà ha realitzat nombrosos treballs, entre ells la sèrie Dark & Light Zone, composta especialment per a l’Arditti Quartet.

CASTELLANO

Desde 1976, trabaja en el Estudio de Electroacústica de la Academia de Música de Cracovia, del que actualmente es director. Fundador de algunos de los colectivos más importantes de Polonia, como la sociedad Muzyka Centrum, y el proyecto ArtBoat, Choloniewsly ha desarrollado una incansable actividad, colaborando con músicos como Krzysztof Knittel o Marcel Chyrzynski y realizando conciertos y workshops en Europa, Estados Unidos y Canadá. Ha compuesto música instrumental y electrónica para teatro, cine y radio. Desde 1997 ha desarrollado el MCOS (Multi Controller Optical System), un sistema para trasladar cualquier movimiento que se produce en un espacio iluminado al lenguaje sonoro y convertirlo en complejas estructuras audibles. Por este medio ha realizado numerosos trabajos, entre ellos la serie Dark & Light Zone, compuesta especialmente para el Arditti Quartet.

ENGLISH

Current director of Crakow’s Academy of Music’s Electroacoustic Studio, he first started to work there in 1976. Founder member of some of Polands’ most relevant collectives, such as Muzyka Centrum society and the ArtBoat project, Choloniewsky has displayed a restless activity, collaborating with musicians such as Krysztof Knittel or Marcel Chrzynski and performing and organizing workshops in Europe, Canada and the US. He has also composed instrumental and electronic music for theatre, cinema and radio. Since 1997 he has been involved in the development of MCOS (Multy Controller Optical System), a system devised to translate the movements produced within an illuminated area into sonic language and transform it into complex audible structures. This system has enabled him to develop numerous works such as the Dark & Light Zone series specially composed for the Arditti Quartet.

DON SIMÓN E TELEFUNKEN
Tarragona
off / cabaret
14 noviembre de 2002
23, 30 h. Elèctric

CATALÁ

De Tarragona Helsinki, passant per Altafulla i Vilabella, aquesta formació amb dos anys d’existència s’ha donat a conèixer mitjançant un senzill manifest, iconoclasta i potser irrebatible: “Buscamos la felicidad en la cultura senit e infantil, porque Cage es tan divertido como los payasos de la tele”: Cansats d’un folklore que diuen no sentir com a propi, investiguen “en el inconsciente colectivo para encontrar la música tradicional espacial que todos llevamos dentro”. Integrants i instruments s’enumeren així: Don Simón: batuta i sifó. I: maraca i anís. Telefunken: castanyola i pippermint. Diuen que porten tocant telepàticament milions d’anys, però físicament tan sols dos. El LEM els recomana. Els espectadors hauran de jutjar (o no).

CASTELLANO

De Tarragona a Helsinki, pasando por Altafulla y Vilabella, esta formación con dos años de existencia se ha dado a conocer mediante un sencillo manifiesto, iconoclasta y quizá irrebatible: ìBuscamos la felicidad en la cultura senil e infantil, porque Cage es tan divertido como los payasos de la teleî. Cansados de un folklore que dicen no sentir como propio, investigan ìen el inconsciente colectivo para encontrar la música tradicional espacial que todos llevamos dentroî. Integrantes e instrumentos se enumeran así: Don Simón: batuta y sifón. Y: maraca y anís. Telefunken: castañuela y pippermint. Dicen que llevan tocando telepáticamente millones de años, pero físicamente sólo dos. El LEM los recomienda. Los espectadores deben juzgar (o no).

ENGLISH

From Tarragona to Helsinki by way of Altafulla and Vilabella, this two year old group has come to be known through a simple, iconoclast if, possibly, undeniable motto: “We search for happiness in old-age and infantile culture for Cage is as funny as TV clowns”. Weary of a tradition which they feel alien to, they search “the collective unconscious in order to find the traditional and spatial music that we all have inside”. Members and instruments include: Don Simon: baton and sodawater. Y: shakers and anise. Telefunken: castanets and peppermint. Although they claim to have been playing telepathically for a thousand years, physically they have just played for two. LEM recommends them. Evaluation (or not) is up to the audience.

LAGINESTRA
Madrid
improvisación / escena Madrid
15 noviembre de 2002
21 h. Salò d’Actes de la Seu del Districte de Gràcia 
Bravo

CATALÁ

Aquest projecte sorgeix de la trobada entre dos improvisadors de llarga trajectòria residents tots dos a Madrid: Antonio Pérez Bravo (guitarra), procedent de Galícia, i Merran Laginestra (piano, sintetitzadors i veu), procdent d’Austràlia, encara que resideix a Madrid després de llargues estades a la Índia i a Berlín. Bravo ha treballat amb Maria Joao, Greg Moore, Carlos Beceiro, Carlo Actis Dato, Peter Kowald, Phil Durrant i Jorge Pardo. Laginestra ha compost música per a teatre i dansa, ha col·laborat en projectes seminals de la capital d’Espanya, com els grups Clónicos i Mil Dolores Pequeños, i ha tocat amb Wolfgang Fuchs, Lê Quan Ninh, Xavier Charles i Benjamin Dupe. Una trobada de dos imprvisadors del qual sorgeix un espai sonor irrepetible.

CASTELLANO

Este proyecto surge del encuentro entre dos improvisadores de larga trayectoria residentes en Madrid: Antonio Pérez Bravo (guitarra), procedente de Galicia, y Merran Laginestra (piano, sintetizadores y voz), procedente de Australia, aunque residente en Madrid después de largas estancias en la India y Berlín.  Bravo ha trabajado con Maria Joao, Greg Moore, Carlos Beceiro, Carlo Actis Dato, Peter Kowald, Phil Durrant o Jorge Pardo. Laginestra ha compuesto música para teatro y danza, ha colaborado en proyectos  seminales de la capital de España, como los grupos Clónicos y Mil Dolores Pequeños y ha tocado con Wolfgang Fuchs, Lê Quan Ninh, Xavier Charles y Benjamin Dupe. Un encuentro de dos improvisadores del que surge un espacio sonoro irrepetible.

ENGLISH

This project arises from the encounter of two experienced Madrid-based improvisers: Antonio Perez Bravo (guitar), Galician by birth, and Merran Laginestra (piano, synthesizers, voice) all the way from Australia, moved to Madrid after long stays in India and Berlin. Bravo has worked with Maria Joao, Greg Moore, Carlos Beceiro, Carlo Actis Dato, Peter Kowald, Phill Durrant and Jorge Pardo. Laginestra composed music for theatre and dance, collaborated in Madrid’s seminal projects such as Clonicos and Mil Dolores Pequeños and has played with Wolfgang Fuchs, Lê Quan Ninh, Xavier Charles and Benjamin Dupe. An encounter of two improvisers that will create an irrepetible sound space.

DRUHB
Madrid
electrónica / escena Madrid
15 noviembre de 2002
22 h. Salò d’Actes de la Seu del Districte de Gràcia

CATALÁ

Projecte totalment electrònic i instrumental de Jaime Munárriz i Javier Piñango, artífexs de Destroy Mercedes, una formació que compta amb una respectada trajectòria que els situa en algun lloc indeterminat entre l’electrònica i el rock de culte. Al contrari, en Druhb es fonen l’ambient i les estructures rítmiques minimalistes per crear una música més cerebral, que explora la tensió sonora i la improvisació i alhora tracta de defugir les etiquetes en voga. Tot plegat està magníficament reflectit en el seu primer cd Cone Of Silence (Geometrik, 2002), on l’evolució del duo resulta patent en tractar-se d’un resum dels seus concerts dels dos darrers anys. Música, per tant, en constant canvi i deutora del moment.

CASTELLANO

Proyecto totalmente electrónico e instrumental de Jaime Munárriz y Javier Piñango, artífices de Destroy Mercedes, una formación que cuenta con una respetada trayectoria que les sitúa en algún lugar indeterminado entre la electrónica y el rock de culto. Por el contrario, en Druhb se funden el ambient y las estructuras rítmicas minimalistas para crear una música más cerebral, que explora la tensión sonora y la improvisación, al mismo tiempo que trata de huir de las etiquetas al uso. Todo ello está magníficamente reflejado en su primer cd Cone Of Silence (Geometrik, 2002), donde la evolución del dúo resulta patente al tratarse de un resumen de sus conciertos de los dos últimos años. Música, por tanto, en constante cambio y deudora del momento.

ENGLISH

Wholly electronic and instrumental project by Jaime Munarriz and Javier Piñango, contrivers of Destroy Mercedes -group whose respected trajectory places them in some indeterminate space between electronics and cult rock-. Nevertheless, in Drubh ambient and minimalist rhythmic structures are fused in order to create a more calculated music, exploring sonic tension and improvisation and yet striving to break free from contemporary labeling. Magnificently illustrating these features, their first CD Cone of Silence (Geometrik, 2002) features the duo’s evolution through a resume of their last two years’ concerts. Thus we are faced with a constantly changing, present-bound music.

BUICK
Venezuela
off
15 noviembre de 2002
23,30 h. Oníria

CATALÁ

Buick és el projecte electrònic de Leo Cayuela, músic veneçolà de versàtil bagatge: entre 1986 i 1994, composició, harmonia, cant i baix elèctric amb professors cubans i veneçolans. El 1995 s’introdueix en l’art sonor i el software compositiu i inicia el seu treball com a solista. En els seus treballs, hi resta la impressió dels seus anys a Veneçuela, ja que hi manté la percussió llatina i altres elements de la seva música autòctona, encara que inicia una sèrie de performances sonores concebudes totalment d’acord al lloc on s’han de realitzar. Així tenen lloc en els darrers anys Gira funk en los restaurantes chinos, Concierto para una cocina en exhibición o Concierto para una estación de servicio. Del 1999 ençà neix el projecte Buick, un espai obert a l’experimentació en el qual treballa el soroll harmònicament i rítmicament, des de perspectives afro i llatinoamericanes.

CASTELLANO

Buick es el proyecto electrónico de Leo Cayuela, músico venezolano de versátil bagaje: entre 1986 y 1994, composición, armonía, canto y bajo eléctrico con profesores cubanos y venezolanos. En 1995 se introduce en el arte sonoro y el software compositivo e inicia su trabajo como solista. En sus trabajos permanece la impresión de sus años en Venezuela, ya que se mantienen la percusión latina y otros elementos de su música autóctona, aunque inicia una  serie de performances sonoras concebidas totalmente de acuerdo al lugar donde se deben realizar. Así tienen lugar en los últimos años Gira funk en los restaurantes chinos, Concierto para una cocina en exhibición o Concierto para una estación de servicio. A partir de 1999 nace el proyecto Buick, un espacio abierto a la experimentación en el cual se trabaja el ruido armónica y rítmicamente, desde perspectivas afro y latinoamericanas.

ENGLISH

Buick is the electronic project by Leo Cayuela: a Venezuelan musician of versatile background who studied composition, harmony, singing and electric bass with Cuban and Venezuelan teachers between 1986 and 1994 and began working in the fields of sound art and composition software and doing solo work in 1995. Although the trace of his Venezuelan years is evident in the use of latin percussion and other traditional music features featured in his work, he started a series of totally site-specific sound performances. Thus, he has recently accomplished a Funk tour in Chinese restaurants, a Concert for Kitchen showroom or a Concert for Petrol Station. His Buick project, a space open to experimentation in which noise is worked harmonic and rhythmically from an afro and Latin American perspective, has been developed since 1999.

STEAMBOAT SWITZERLAND
Suíza
nuevas músicas suízas
16 noviembre de 2002
22 h. L’Espai

CATALÁ

De la trobada entre Dominik Blum (orgue Hammond, piano, electrònica), Marino Pliakas (baix elèctric, electrònica) i Lucas Niggli (percussió), neix una de les bandes suïsses més impactants del moment. Mantenint una alternància constant entre un indubtable virtuosisme, la improvisació més poderosa i la intepretació de compositors contemporanis, Steamboat Switzerland és una màquina sonora colpidora i perfectament greixada que fa del directe el seu principal atractiu, com han demostrat en les seves intenses gires per Europa i USA. Rock, metal, hardcore i improvisació lliure dins una estructura pròpia de la música contemporània per construir un hammond-trio del segle XXI. Benvinguts a l’huracà.

CASTELLANO

Del encuentro entre Dominik Blum (órgano Hammond, piano, electrónica), Marino Pliakas (bajo eléctrico, electrónica) y Lucas Niggli (percusión), nace una de las bandas suízas más impactantes del momento. Manteniendo una alternancia constante entre un indudable virtuosismo, la improvisación más poderosa y la interpretación de compositores contemporáneos, Steamboat Swtizerland es una máquina sonora aplastante y perfectamente engrasada que hace del directo su principal atractivo, como han demostrado en sus intensas giras por Europa y USA.  Rock, metal, hardcore e improvisación libre dentro de una estructura propia de la música contemporánea para construir un hammond-trio del siglo XXI. Bienvenidos al huracán.

ENGLISH

Out of the encounter between Dominik Blum (Hammond organ, keyboards, electronics), Marino Pliakas (electric bass, electronics) and Lucas Niggli (percussion) grew one of the most restless bands from the current Swiss scene. Keeping a constant alternation of overt virtuosism, powerful improvisation and interpretation of contemporary composers’ pieces, Steamboat Switzerland is an overwhelming and smooth-running machine that has turned live performance into their main asset, as instanced by the extense European and American touring. Rock, Metal, Hardcore and free improvisation within a structure akin to contemporary music for the construction of twenty-first century Hammond trio. Welcome to the hurricane.

CHOP SUEY
Barcelona
audiomenú
16 noviembre de 2002
24 h. 
Mi Bar

CATALÁ

Productor, compositor, vocalista i dj, des de l’estudi Wan Tun Lab, al barri de Gràcia, produeix els seus propis discs (el seu primer àlbum, Coin-operated feelings, o el debut de Shiva Sound, a més de música publicitària, sintonies per a tv, remescles…). La seva trajectòria paral·lela com a dj l’ha portat als millors clubs i chill-outs d’aquesta i d’altres ciutats, i és el que el porta al LEM. Eclèctic, encara que sempre amb un peu en la música elegant (lounge, per exemple), i expert ambientalista.

CASTELLANO

Productor, compositor, vocalista y dj, desde el estudio Wan Tun Lab, en el barrio de Gracia, produce sus propios discos (su primer album, Coin-operated feelings o el debut de Shiva Sound, además de música publicitaria sintonías para tv, remezclas…). Su trayectoria paralela como dj le ha llevado a los mejores clubs y chill-outs de esta y otras ciudades, y es lo que le trae al LEM. Ecléctico, aunque siempre con un pie en la música elegante (lounge, por ejemplo) y experto ambientalista.

ENGLISH

Producer, composer, vocalist and DJ, Wan Tun Lab produces his own records at his studio, located in the very borough of Gracia ( where he produced his first CD Coin-operated feelings or Shiva’s debut as a DJ, as well as advertising jingles, TV melodies, remixes,…) His parallel trajectory as a DJ, which has taken him to the best clubs and chill-outs both of Barcelona and various other cities, is the feature that brings him to LEM. An eclectic, if always with a foot resting on smart elegant music (i.e., lounge), and expert ambientalist.

SCHIZOTROPE
Francia
electrónica / figuras clave de la música contemporánea
17 noviembre de 2002
19 h. L’Espai

CATALÁ

És un honor per a aquest festival comptar amb la presència de Richard Pinhas, un dels creadors i intel·lectuals més decisius de la música europea. Deixeble (i posteriorment amic) de Gilles Deleuze des de 1968, creador de Heldon, el grup que va dur a terme les primeres experiències electròniques a França i que va produir no només una generació de nous músics sinó que va influir les següents generacions. Introductor del concepte de minimalisme tal com l’entenem ara, Richard Pinhas ha prefigurat l’electrònica industrial i altres corrents actuals, mentre s’estenia en col·laboracions amb els escriptors Norman Spinrad i Maurice G. Dantec, o amb els compositors John Livengood i David Bowie. Reconegut universalment com una pedra angular de la música actual, Pinhas presenta la seva nova formació, en la qual també trobem Antoine Paganotti (del grup Magma) i Jérôme Schmidt (computador), que crea un so que convoca els referents literaris i artístics que apuntalen tota la nostra cultura actual.

CASTELLANO

Es un honor para este festival contar con la presencia de Richard Pinhas, uno de los creadores e intelectuales más decisivos de la música europea. Discípulo (y posteriormente amigo) de Gilles Deleuze desde 1968, creador de Heldon, el grupo que llevó a cabo las primeras experiencias electrónicas en Francia y produjo no sólo una generación de nuevos músicos, sino que influyó a las siguientes generaciones. Introductor del concepto de minimalismo tal como lo entendemos ahora, Richard Pinhas ha prefigurado la electrónica industrial y otras corrientes actuales, mientras se extendía en colaboraciones con los escritores Norman Spinrad y Maurice G. Dantec, o los compositores John Livengood y David Bowie. Reconocido universalmente como una piedra angular de la música actual, Pinhas presenta su nueva formación, en la que también encontramos a Antoine Paganotti (del grupo Magma) y a Jérôme Schmidt (computador), creando un sonido que convoca los referentes literarios y artísticos que apuntalan toda nuestra cultura actual.

ENGLISH

It is an honour for us to have Richard Pinhas coming to the Festival as he is one of the most relevant creators and intellectuals of our decade. Pupil (and later friend) of Deleuze since 1968, founder of Heldon, group which produced the first electronic experiences in France and not only caused a new generation of musicians to appear but also influenced subsequent generations. Introducer of the concept of minimalism in its current sense, Richard Pinhas foreshadowed industrial electronic music and other current trends as he collaborated with writers Norman Spinrad and Maurice G. Dantec, or composers John Livengood and David Bowie. Universally acknowledged as a keystone of present day’s music Pinhas will present his new group, also featuring Antoine Peganotti (from Magma) and Jerome Schmidt (computer), thus creating a sound which gathers the literary and artistic references underpinning the whole of our present day culture.

CAT HOPE
Australia
electrónica
21 noviembre de 2002
21 h. Salò d’Actes de la Seu del Districte de Gràcia

CATALÁ

A partir de la seva participació en el disc Extreme Music from Women, els seus concerts en solitari s’han produït en el continent australià, els Estats Units i Anglaterra, paral·lelament als seus projectes col·lectius, Lux Mammoth i Gata Negra. Especialista en l’ús extrem del baix elèctric, amb el qual obté de l’instrument distorsions o loops i crea una atmosfera inquietant impregnada d’un teatre obscur i ferotge, Cat Hope ha estat considerada com una turntablist del baix elèctric la música de la qual va del subliminal al multidimensional. Ha col·laborat amb Ikue Mori, Stellarc i Jon Rose entre molts d’altres artistes. Soroll intel·ligent, murs sonors i sensacions cícliques per a un trànsit poderós i sense concessions de música psicològica i industrial.

CASTELLANO

A partir de su participación en el disco Extreme Music from Women, sus conciertos en solitario se han producido en el continente australiano, los Estados Unidos e Inglaterra, paralelamente a sus proyectos colectivos, Lux Mammoth y Gata Negra. Especialista en el uso extremo del bajo eléctrico, obteniendo del instrumento distorsiones o loops y creando una atmósfera inquietante impregnada de un teatro oscuro y feroz, Cat Hope ha sido considerada como una turntablist del bajo eléctrico cuya música va de lo subliminal a lo multidimensional. Ha colaborado con Ikue Mori, Stellarc o Jon Rose entre otros muchos artistas. Ruido inteligente, muros sonoros y sensaciones cíclicas para un trance poderoso y sin concesiones de música psicológica e industrial.

ENGLISH

After her participation in the Extreme Music from Women’ CD, her solo concerts in Australia, US and England have run parallel to collective projects such as Lux Mammoth and Gata Negra. Specialized in an extreme usage of electric bass, from which she draws distortions or loops and creates disturbing atmospheres permeated by a dark and wild theatre, the music of Cat Hope -who has been called a ‘electric bass turntablist’- ranges from the subliminal to the multidimensional. She has collaborated, among others, with Ikue Mori, Stellarc or Jon Rose. Intelligent noise, sound walls and cyclic sensations for a powerful and uncompromising trance of psychological and industrial music.

LAURA KAVANAUGH & IAN BIRSE
Canadá
electrónica
21 noviembre de 2002
22h.  Salò d’Actes de la Seu del Districte de Gràcia

CATALÁ

Laura Kavanaugh arriba a l’art sonor a mitjan anys 90, quan decideix proveir d’immediatesa la seva activitat visual. A partir del treball en temps real, comença a experimentar amb el piano i el violí preparats i la veu. En la següent etapa de la seva carrera, explora la possibilitat del material enregistrat, el feedback i la generació electrònica de sons, idoni per simultaniejar-lo amb el seu treball en vídeo experimental. D’ençà de l’any 2000 ha presentat el seu treball a Europa i Canadà, sovint en col·laboració amb Ian Birse, músic que prové de la música popular i la improvisació i que troba en la creació d’imatges un camí que el conduirà al sampling, a l’amplificació d’objectes i al tractament electrònic del so. L’encontre entre ambdós produirà com a resultat aquest projecte d’imatge i so en constant transformació.

CASTELLANO

Laura Kavanaugh llega al arte sonoro a mediados de los 90, cuando decide proveer de inmediatez a su actividad visual. A partir del trabajo en tiempo real, comienza a experimentar con el piano y el violín preparados y la voz. En la siguiente etapa de su carrera, explora la posibilidad del material grabado, el feedback y la generación electrónica de sonidos, idóneo para simultanearlo con su trabajo en video experimental. A partir del año 2000 ha presentado su trabajo en Europa y Canadá, frecuentemente en colaboración con Ian Birse, músico que proviene de la música popular y la improvisación y que encuentra en la creación de imágenes un camino que le conducirá al sampling, a la amplificación de objetos y al tratamiento electrónico del sonido. El encuentro entre ambos producirá como resultado este proyecto de imagen y sonido en constante transformación.

ENGLISH

Laura Kavanaugh got involved in sound art in the mid 90s, after deciding to bring some immediateness into her visual activities. Her work in real time caused her to start experimenting with prepared piano and violin as well as with the voice. She then explored the possibilities of recorded materials, feedback and electronically generated sounds, ideal aspects to be developed in parallel to her experimental video work. Since 2000 she has frequently presented in Europe and Canada her collaboration work with Ian Birse, musician coming from a traditional and improvised music background who found in the creation of images a path that led him to sampling, amplifying objects and electronic sound processing. The encounter between the two will result in a permanent transformation of image and sound project.

 

MORTENSON.NOSNETROM
Dinamarca
off / electrónica
21 noviembre de 2002
23 h. Pati de la Seu del Districte de Gràcia

CATALÁ

A partir d’una educació tradicional que incloïa l’estudi de l’acordió (segons la seva nota biogràfica és conseqüència de l’activitat de la seva família, ja que el pare era mecànic d’automòbils i la seva mare organista), Heidi Mortenson estudia dansa contemporània i coreografia, practica el piano i la guitarra acústica i decideix finalment viatjar a Itàlia, la qual cosa la porta a residir a 8 ciutats diferents fins a instal·lar-se a Barcelona. Descobreix un nou univers sonor en la música electrònica i una escena creativa i diferent. Comença per estudiar a fons la Roland 505 mentre grava la seva veu en l’interior d’una rentadora. Posteriorment, el sampler, i a partir d’aquí, un renovat interès pel folk que li fa combinar tots aquests instruments amb la melòdica i la veu. Música màgica i malencònica equidistant del soroll i de la melodia.

CASTELLANO

A partir de una educación tradicional que incluía el estudio del acordeón (según su nota biográfica es consecuencia de la actividad de su familia, ya que su padre era mecánico de automóviles y su madre organista), Heidi Mortenson estudia danza contemporánea y coreografía, practica el piano y la guitarra acústica, y decide finalmente viajar a Italia, residiendo en 8 ciudades distintas hasta instalarse en Barcelona. Descubre un nuevo universo sonoro en la música electrónica y una escena creativa y diferente. Comienza por estudiar a fondo la Roland 505 mientras graba su voz en el interior de una lavadora. Posteriormente, el sampler, y a partir de ahí, un renovado interés por el folk que le hace combinar todos esos instrumentos con la melódica y la voz. Música mágica y melancólica equidistante del ruido y la melodía.

ENGLISH

From a traditional training which included the study of accordion (which, according to her c.v. note, was a consequence of her family’s activities, for her father was a mechanic and her mother an organist), Heidi Mortenson went on to study modern dance and choreography, practiced piano and acoustic guitar and finally decided to travel to Italy, where she lived in eight different cities until she moved to Barcelona. Electronic music revealed both a new sonic universe and a creative and different scene. Thus, she began studying Roland 505 in depth while recording her voice inside a washing-machine. She has since then moved onto sampler, and a renewed interest in folk made her combine all these instruments with melodica and voice. Magical and melancholic music halfway between noise and melody.

TELEFORM & MARCUS MAEDER
Suíza
electrónica / nuevas músicas suízas
22 noviembre de 2002
21 h. Salò d’Actes de la Seu del Districte de Gràcia

CATALÁ

La història d’aquest duo està lligada a la del segell Domizil, creat a mitjan anys 90 per Marcus Maeder i Bernd Schurer. Concebut com a plataforma de coordinació, intercanvi i cooperació, centrat en la producció sonora, practiquen una extensa exploració sonora de la cultura digital, els seus sons, els seus continguts socials i els seus mètodes. Aquesta estructura multidisciplinar altament compromesa produeix música que conté missatges concisos sobre les estructures de l’art i de la cultura, practica l’intercanvi i l’experimentació, com a plataforma per a tots aquells artistes que d’una manera o altra estan fora del focus respecte a la indústria. Per a una societat que ha canviat força més del que ens creiem, calen estructures noves que tinguin en compte aquests canvis i que n’explorin els possibles futurs. Com un futur possible més, sorgeix la música d’aquest duo.

CASTELLANO

La historia de este dúo está ligada a la del sello Domizil, creado a mediados de los 90 por Marcus Maeder y Bernd Schurer. Concebido como plataforma de coordinación, intercambio y cooperación, centrado en la producción sonora, practican una extensa exploración sonora de la cultura digital, sus sonidos, sus contenidos sociales y sus métodos. Esta estructura multidisciplinar altamente comprometida produce música que contiene mensajes concisos sobre las estructuras del arte y de la cultura, practica el intercambio y la experimentación, como plataforma para todos aquellos artistas que de una u otra forma están fuera de foco con respecto a la industria. Para una sociedad que ha cambiado mucho más de lo que creemos, son precisas estructuras nuevas que tengan en cuenta esos cambios y exploren los posibles futuros. Como un futuro posible más, surge la música de este dúo.

ENGLISH

The history of this group is connected to that of Domizil label, created in the mid 90s by Markus Maeder and Bernd Schurer. Conceived as a platform for the coordination, exchange and cooperation centred in sound production, they display an extense research of digital culture, its sounds, social contents and methods. This thoroughly committed multi-discipline structure produces a music containing concise messages about art’s and culture’s structures, practices the exchange and experimentation by way of platform for all those artists that are somehow left outside the focus of industry. For a society that has changed far more than we think, new structures that bear in mind those changes and explore possible futures are needed. The music of this duo emerges as yet another possible future.

DUO DES AUTRES (Catherine Jauniaux & Carole Rieussec)
Bélgica/Francia
electrónica / improvisación / figuras clave de la música contemporánea
22 noviembre de 2002
22 h. Salò d’Actes de la Seu del Districte de Gràcia

CATALÁ

Quan la veu de Catherine Jauniaux i l’univers sonor de Carole Rieussec protagonitzen aquests breus encontres invisibles que acoloreixen la música, es creen àrees de sentit instantani, que potser després desapareixeran. Carole Rieussec practica música electroacústica i concreta, Catherine Jauniaux canta amb una veu intransferible. La primera ha posat els seus dispositius sonors al servei de col·laboracions amb Luc Ferrari, Lê Quan Ninh, Martine Altenburger, Xavier Charles, Kaffe Matthews… la segona ha format part de brillants experiments en les darreres dècades, al costat de Aksak Maboul, The Work, Tom Cora, Lindsay Cooper, Heiner Goebbels, Steven Brown, Nick Didkowsky, Barre Philips, Erik M., Fred Frith … i tot aquest passat no aconsegueix explicar quina música tan extraordinària tindrem el luxe d’escoltar…

CASTELLANO

Cuando la voz de Catherine Jauniaux y el universo sonoro de Carole Rieussec protagonizan esos breves encuentros invisibles que colorean la música, se crean áreas de sentido instantáneo, que quizá después desaparezcan. Carole Rieussec practica música electroacústica y concreta, Catherine Jauniaux canta con una voz intransferible. La primera ha puesto sus dispositivos sonoros al servicio de colaboraciones con Luc Ferrari, Lê Quan Ninh, Martine Altenburger, Xavier Charles, Kaffe Matthews… la segunda ha formado parte de brillantes experimentos en las últimas décadas, junto a Aksak Maboul, The Work, Tom Cora, Lindsay Cooper, Heiner Goebbels, Steven Brown, Nick Didkowsky, Barre Philips, Erik M., Fred Frith … y todo este pasado no alcanza a explicar qué extraordinaria música vamos a tener el lujo de escuchar…

ENGLISH

When the voice of Catherine Jauniaux and the sonic universe of Carole Rieussec display those brief invisible encounters colouring music, areas of instantaneous meaning arise that may subsequently disappear. Carole Rieussec practices electroacoustic and concrete music and Catherine Jauniaux sings with an untransferable voice. The former has made her sonic devices available to collaborations with Luc Ferrari, Le Qua Ninh, Martine Altenburguer, Xavier Charles, Kaffe Matthews… the latter has participated in relevant experiments during the last decades together with Aksak Maboul, The Work, Tom Cora, Lindsay Cooper, Heiner Goebbels, Steven Brown, Nick Didkowsky, Barre Philips, Erik M., Fred Frith… and yet all this does not suffice to instance the extraordinary music which we will have the pleasure of listening to…

BLUE
Barcelona

off / electrónica
22 noviembre de 2002

23,30 h. Oníria

CATALÁ

Bateria i baixista de crush-core en el passat, dj i manipulador de fonts sonores en l’actualitat, membre de d_inf, M&D i d’altres projectes de culte a Barcelona. Pels seus plats passen moltes de les fites que construeixen una altra història dels sons i que podem enumerar, sense ser exhaustius: constructivisme, turntablism, música concreta, minimalisme, soroll, Duchamp, Coleman, psicodèlia, futurisme, Edison, Buñuel, ambient… el so concebut com a eina d’immersió i de trànsit. Profunditat, apnea, nova respiració…

CASTELLANO

Batería y bajista en formaciones de crush-core en el pasado, dj y manipulador de fuentes sonoras en la actualidad, miembro de d_inf, M&D y otros proyectos de culto en Barcelona. Por sus platos pasan muchos de los hitos que construyen otra historia de los sonidos y que se pueden enumerar, sin ser exhaustivos: constructivismo, turntablism, música concreta, minimalismo, ruido, Duchamp, Coleman, psicodelia, futurismo, Edison, Buñuel, ambient… el sonido concebido como herramienta de immersión y trance. Profundidad, apnea, nueva respiración…

ENGLISH

Former drummer and bass player of crush-core bands, DJ and current sound sources manipulation and member of d_inf, M&D and other Barcelonese cult projects. Through his turntables a vast range of the milestones that construct a different history of sound have passed, sounds which can be listed in an unexhaustive way: constructivism, turntablism, musique concrete, minimalism, noise, Duchamp, Coleman, Psychedelic, Futurism, Edison, Buñuel, ambient… sound as a tool for immersion and trance. Depth, apnea, new breathing…

LT CARAMEL
Francia
secció: electrònica
23 noviembre de 2002
21 h. Salò d’Actes de la Seu del Districte de Gràcia

CATALÁ

Basat en el seu estudi Actéon d’Annecy, el Lieutenant (tinent) Caramel compon música acusmàtica des de 1986, data en la qual publica La Boîte de Pandore. Abans d’aquest començament “oficial” quedaven tres anys sota la identitat de Denier du Culte, un nom mític en l’escena de mail-music dels anys vuitanta. No menys mític és el del LT Caramel, membre del jurat del premi Luigi Russolo de la fundació Russolo-Pratella des que va guanyar-ne el tercer premi el 1992 amb Et sonner les coucous. Caramel concep la creació com un acte de resistència contra el pensament únic i d’un sol ús. I ens recorda: “Com Rabelais s’interessava en la vida tan horrible del Gran Gargantua, en les meves músiques m’agrada manifestar la condició humana a bocins”. Com diu el títol de la seva composició guanyadora del premi France Musique el 1994: L’infern és un petit principi.

CASTELLANO

Basado en su estudio Actéon de Annecy, el Lieutenant (teniente) Caramel compone música acusmática desde 1986, fecha en que publica La Boîte de Pandore. Antes de este comienzo ìoficialî quedaban tres años bajo la identidad de Denier du Culte, un nombre mítico en la escena de mail-music de los años ochenta. No menos mítico es el del LT Caramel, miembro del jurado del premio Luigi Russolo de la fundación Russolo-Pratella desde que ganara el tercer premio en 1992 con Et sonner les coucous. Caramel concibe la creación como un acto de resistencia contra el pensamiento único y desechable. Y nos recuerda: ìComo Rabelais se interesaba en la vida tan horrible del Gran Gargantua, en mis músicas me gusta manifestar la condición humana a pedazosî. Como reza el título de su composición ganadora del premio France Musique en 1994: El infierno es un pequeño principio.

ENGLISH

Based in his Acteon Studio in Annecy, Lieutenant Caramel composes acousmatic music since 1986, date when he published La Boite de Pandore. Before that “official” start are three years in which he remained under the Denier du Culte identity, a mythical name in the mail-music scene of the 80’s. Equally mythical is that of LT Caramel, member of the Luigi Russolo Foundation Prize jury at the Russolo-Pratella foundation after winning the third prize in 1992 with Et sonner les coucous. Caramel conceives creation as a act of resistance against the single and refusable thought. He reminds us: “As Rabelais was interested in such a horrible life as that of the Great Gargantua, in my music I like to manifest the human condition in fragments”. According to the title of the 1994 France Musique prize winner composition: Hell is a small principle.

MAIN
Inglaterra
electrónica / figuras clave de la música contemporánea
23 noviembre de 2002
22 h. Salò d’Actes de la Seu del Districte de Gràcia

CATALÁ

Els orígens de Main es remunten a 1986, quan Robert Hampson forma Loop, una banda que fou reconeguda com a seminal en el pop anglès (inicis post-funk, final arcà) i que experimentà successius canvis, realitzà gires i discs fins al 1991, data en la qual es va disoldre. En aquell moment, Hampson comença el projecte Main al mateix temps que s’incorpora a Godflesh, un altre nom clau de la música popular dels 90, encara que per poc temps. A Main, Hampson treballarà al costat de Scott Dawson, que ja era a Loop, fins a la seva retirada durant la darrera gira europea, la qual cosa no ha impedit a Hampson de continuar amb el projecte, que compta amb vint-i-quatre títol publicats i una infinitud de col·laboracions amb músics de la talla de David Shea, Paul Schutze i Bruce Gilbert. Main és un dels noms imprescindibles en la història de l’aïllacionisme, i molt més.

CASTELLANO

Los orígenes de Main se remontan a 1986, cuando Robert Hampson forma Loop, una banda que fue reconocida como seminal en el pop inglés (inicios post-punk, final arcano) y que experimentó sucesivos cambios, realizó giras y discos hasta 1991, fecha en que se disolvió. En ese momento, Hampson comienza el proyecto Main al mismo tiempo que se incorpora a Godflesh, otro nombre clave de la música popular de los 90, aunque por poco tiempo. En Main, Hampson trabajará junto a Scott Dawson, quien ya estaba en Loop, hasta su retirada durante la última gira europea, lo que no ha impedido a Hampson continuar con el proyecto, que cuenta con veinticuatro títulos publicados y un sinfín de colaboraciones con músicos de la talla de David Shea, Paul Schutze o Bruce Gilbert. Main es uno de los nombres imprescindibles en la historia del aislacionismo, y mucho más.

ENGLISH

The origins of Main go back to 1986, when Robert Hampson formed Loop, band that played a seminal role in English Pop (post-punk’s early stages, arcane’s final) which experimented successive changes, toured extensively and released albums until breaking up in 1991. At that stage, Hampson started his Main project as he joined Godflesh, yet another key name in the popular music of the 90s, if for a short span. In Main, Hampson worked together with Scott Dawson, who also was a Loop member until he withdrew during their last European tour, preventing Hampson to continue with the project, which has produced twenty four titles and an endless list of collaborations with such musicians as David Shea, Paul Schutze or Bruce Gilbert. One of the essential names in the history of aislationism, Main is much more than that.

ÁLVARO CABRERA
Granada
off / electrónica
23 noviembre 2002
23,30 h. Cafè del Sol

CATALÁ

Artista plàstic, poeta i autor teatral (ha realitzat nombroses exposicions i publicacions, va guanyar el premi Federico García Lorca el 1999 per l’obra El dia que nos conocimos i el Fray Luis de León el 2000 per Pentalogía del amor aflictivo), Álvaro Cabrera s’introdueix en la creació sonora amb Simétricas de Percusión Electrónica, el projecte que presenta al LEM. Un treball que aprofundeix en el concepte de simetria per crear palíndroms sonors, geometries auditives en què mitjançant l’acumulació, disgregació, inversió… obté desenvolupaments orgànics que resulten subliminalment familiars.

CASTELLANO

Artista plástico, poeta y autor teatral (ha realizado numerosas exposiciones y publicaciones, ganó el premio Federico García Lorca en 1999 por la obra El día que nos conocimos y el Fray Luis de León en 2000 por Pentalogía del amor aflictivo), Álvaro Cabrera se introduce en la creación sonora con Simétricas de Percusión Electrónica, el proyecto que presenta en el LEM. Un trabajo que profundiza en el concepto de simetría para crear palíndromos sonoros, geometrías auditivas en las que por medio de la acumulación, disgregación, inversión… obtiene desarrollos orgánicos que resultan subliminalmente familiares.

ENGLISH

Visual artist, poet and playwright (he has had numerous exhibitions and publications of his works and has also won Federico Garcia Lorca Prize in 1999 for his The Day We Met play and the Fray Luis de Leon Prize in 2000 for his Pentalogy of Afflictive Love), Alvaro Cabrera came into sonic creation with Symmetrics of Electronic Percussion, the very project that he will present in LEM. A work deepening in the concept of symmetry in order to create sonic palindromes, auditive geometry where subliminally familiar organic developments are achieved by means of accumulation, disgregation, inversion…

K23
Sevilla/Barcelona
audiomenú
23 noviembre de 2002
24, 30 h. Mi Bar

CATALÁ

Aquest col·lectiu de nombre inestable es proclama heterogeni i ambigu; nascuts a partir de la necessitat de coneixement i de comunicació, conceben l’electrònica com un fenomen autodidacte i vital en el qual la llibertat constitueix l’ingredient més important. Formats en raves i trobades alternatives, es troben amb l’objectiu comú que creativitat i imaginació consitueixin el millor camí de reivindicació, protesta i coherència.

CASTELLANO

Este colectivo de número inestable se proclama heterogéneo y ambiguo; nacidos a partir de la necesidad de conocimiento y de comunicación, conciben la electrónica como un fenómeno autodidacta y vital en el que la libertad constituye el ingrediente más importante. Formados en raves y encuentros alternativos, se encuentran con el objetivo común de que creatividad e imaginación constituyan el mejor camino de reivindicación, protesta y coherencia.

ENGLISH

Unstable collective proclaiming itself as heterogeneous and ambiguous; born out of learning and communicative necessities, they conceive electronics as a self-taught, vital phenomenon of which freedom is the most important ingredient. Trained in raves and alternative gatherings they share the common aim of putting forward creativity and imagination as the best possible way of assertion, protest and coherence.

ILIOS
Grecia
electrónica
8 noviembre de 2002
21 h. Salò d’Actes de la Seu del Districte de Gràcia

CATALÁ

Durant els últims tres anys, Ilios ha desenvolupat una intensa activitat, tant per la seva participació en festivals internacionals d’arreu d’Europa com a través de la seva producció des del segell Antifrost; participació a compilacions, música per a dansa contemporània, espectacles multimèdia i fins i tot investigació audiovisual per a empreses. Cal situar el seu origen al 1992, quan sorprenen amb la seva aparició a Grècia i enceten la trilogia The Death of the Big Male. D’aquell any ençà, la proliferació de presentacions al seu país descobreix un cabdal creatiu inusual. Decidits a concebre espectacles per a ocasions úniques, i tot incorporant elements d’imatge electrònica així com teatrals, Ilios assoleix una maduresa que els projecta fora del seu país i els atorga un lloc important en la música electrònica actual amb un llenguatge propi de l’art contemporani.

CASTELLANO

Durante los últimos tres años, Ilios ha desarrollado una intensa actividad, tanto por su participación en festivales internacionales de toda Europa, como a través de su producción desde el sello Antifrost; participación en compilaciones, música para danza contemporánea, espectáculos multimedia e incluso investigación audiovisual para empresas Hay que situar su origen en 1992, cuando sorprenden con su aparición en Grecia y dan inicio a la trilogía The Death of the Big Male. A partir de ese año, la proliferación de presentaciones en su país descubre un caudal creativo inusual. Decididos a concebir espectáculos para ocasiones únicas, e incorporando elementos de imágen electrónica así como teatrales, Ilios alcanza una madurez que les proyecta fuera de su país y les otorga un lugar importante en la música electrónica actual con un lenguaje  propio del arte contemporáneo.

ENGLISH

During the last three years Ilios has developed an intense activity both appearing in international festivals throughout Europe and by means of their Antifrost label productions; participating in compilations, pieces for modern dance, multimedia shows and even audiovisual research for companies. They started their work in 1992, when they appeared in Greece and began their Death of the Big Male trilogy. From then onwards, the proliferation of releases in their country reveals an unusual creative flow. Determined to conceive events for unique occasions and incorporating both electronic image and theatrical elements, Ilios reached a maturity which projected them outside their country and granted them a relevant situation in the current electronic music scene with their language, akin to contemporary art.

GISELLA FRONTERO
Italia
electroacústica
28 noviembre de 2002
22 h. 
Salò d’Actes de la Seu del Districte de Gràcia

CATALÁ

Compositora de música de cambra i electroacústica, Gisella Frontero és especialista en l’obra per a piano de John Cage. Com a pianista també ha interpretat un gran nombre de compositors italians, i ha realitzat gires per Europa i Estats Units. Ha estudiat dansa Butoh amb Ko Murobushi i realitza instal·lacions sonores per a l’artista visual Takeda Katsuya. La seva música se situa en un interessant encreuament, en el qual podem escoltar elements de les músiques tibetana, xinesa, índia i africana, de l’arte povera, Fluxus, el minimalisme o el budisme zen. Un territori, per tant, extremadament ric i suggerent en el qual Gisella Frontero pot bellugar-se com ben pocs artistes arriben a fer-ho.

CASTELLANO

Compositora de música de cámara y electroacústica, Gisella Frontero es especialista en la obra para piano de John Cage. Como pianista también ha interpretado a un gran número de compositores italianos, y ha realizado giras por Europa y Estados Unidos. Ha estudiado la danza Butoh con Ko Murobushi y realiza instalaciones sonoras para el artista visual Takeda Katsuya. Su música se sitúa en una interesante encrucijada, en la que pueden encontrarse elementos de las músicas tibetana, china, india y africana, del arte povera, Fluxus, el minimalismo o el budismo zen. Un territorio, por tanto, extremadamente rico y sugerente en el que Gisella Frontero puede moverse como pocos artistas llegan a hacerlo.

ENGLISH

Composer of electroacoustic and chamber music, Gisella Frontero is an specialist in John Cage’s work for prepared piano. As a pianist she has also interpreted numerous pieces by Italian composers and has widely toured Europe and the US. She has studied Butoh dance with Ko Murobushi and creates sound installations for visual artist Takeda Katsuya. Her music lies at an interesting crossroads in which elements of Tibetan, Chinese, Indian and African musics as well as arte povera, Fluxus, minimalism or Zen Buddhism may be found. Thus we are referring to a extremely rich and suggestive territory through which Gisella Frontero moves as few other artists can.

ARIES
Barcelona
off / electrónica
28 noviembre de 2002
23 h. Pati de la Seu del Districte de Gràcia

CATALÁ

k11135, error maker utilitza l’equip d’un dj, maneja el pitch com un dj, canvia temes com un dj, es mou com un dj, somriu com un dj, però sona com un obrellaunes elèctric a 120w. Què contenen, les llaunes? Certeses que res poden contra la filosofia de l’error. Aries és un projecte intel·ligent i suggerent de mutació sonora, on els resultats mai no es remeten a l’origen i en el qual el procés es converteix en obra.

CASTELLANO

k11135, error maker utiliza el equipo de un dj, maneja el pitch como un dj, cambia temas como un dj, se mueve como un dj, sonrie como un dj, pero suena como un abrelatas electrico a 120w. ¿Qué contienen las latas? Certezas que nada pueden contra la filosofía del error. Aries es un proyecto inteligente y sugerente de mutación sonora, donde los resultados nunca remiten al origen y en el cual el proceso se convierte en la obra.

ENGLISH

k11135, error maker uses a DJeing set up, shifts the pitch as a DJ, swaps tracks as a DJ, moves as a DJ, smiles as a DJ but sounds as a low voltage electric tin opener. What is in the tins? Totally useless certainties in the face of error philosophy. Aries is an intelligent and suggestive project of sonic mutation, where results never refer to their origin and in which the process becomes the piece.

LCD
Brasil
improvisación / electrónica
29 noviembre de 2002
21 h. Salò d’Actes de la Seu del Districte de Gràcia

CATALÁ

Format per Baulo Beto, sintetitzadors, samplers, kaos pad; Eloi Silvestre, dispositius electrònics autoconstruïts, computador; i Miguel Barella, guitarra analògica i loops digitals. Aquest grup amb base a S[EE1] ão Paulo suma el concepte d’atzar als ambients texturals i a la incorporació del soroll en la música. La literatura i el cinema de ciència ficció tenen així mateix una gran influència en l’estètica de LCD; en la seva música preval l’espai per a la improvisació, de manera que l’espontaneïtat permeti la seva evolució atzarosa. Cada concert de LCD és únic i irrepetible i la seva discografia recull únicament moments de les seves activitats en directe: música instantània amb un important bagatge multidisciplinar que els porta a col·laborar amb artistes visuals locals en els països on actœen. Presentació del seu cd 20’ of Free improvisation in Sao Paulo, editat per Testing Ground – Bside Projecte #4. Videoimprovisació a càrrec del col.lectiu Aerica, format per Carlos Aguado i Lili Marsans.

CASTELLANO

Formado por Paulo Beto, sintetizadores, samplers, kaos pad; Eloi Silvestre, dispositivos electrónicos autoconstruídos, computador y Miguel Barella, guitarra analógica y loops digitales. Este grupo con base en São Paulo suma el concepto del azar a los ambientes texturales y a la incorporación del ruido en la música. La literatura y el cine de ciencia ficción tienen así mismo una gran influencia en la estética de LCD; en su música prevalece el espacio para la improvisación, de manera que la espontaneidad permita su evolución azarosa. Cada concierto de LCD es único e irrepetible y su discografía recoge únicamente momentos de sus actividades en directo: música instantánea con un importante bagaje multidisciplinar que les lleva a colaborar con artistas visuales locales en los países donde actúan. Presentación de su cd “20´of Free improvisation in Sao Paulo” editado por Testing Ground – Bside Project #4. Improvisación de video: colectivo Aerica, formado por Carlos Aguado y Lili Marsans.

ENGLISH

Formed by Paulo Beto, synthesizers, sampler, kaos pad; Eloi Silvestre, self-constructed electronic devices, computer and Miguel Barella, analogic guitar and digital loops. This Sao Paulo based group adds the concept of chance to textural ambients and to the incorporation of noise into music. Literature and sci-fi cinema also play a relevant part in LCD’s aesthetics; in their music the space for improvisation prevails so that spontaneity allows its random evolution. Each of the LCD’s concerts is unique an irrepetible and their discography only captures passages of their live activity: instantaneous music with a noticeable dose of multidisciplinar background which causes them to collaborate with local visual artists from the countries they visit. Presentation of their “20′ of Free Improvisation in Sao Paulo” published by Testing Ground-Bside Project #4.Video improvisation by the Aerica collective, formed by Carlos Aguado and Lili Marsans.

KAFFE MATTHEWS
Inglaterra
electrónica
29 noviembre de 2002
22 h. Salò d’Actes de la Seu del Districte de Gràcia

CATALÁ

Matthews produeix el caos i després el condueix mitjançant dispositius elctrònics fins a territoris inaudits valent-se de sistemes quadrafònics, reprocessant el so de la sala, sobreimpressionant el material sonor mitjançant el programa Lisa i valent-se, per suposat, del violí. Considerada com una de les artistes sonores més rellevants de l’escena anglesa, ha mantingut importants col·laboracions amb altres il·lustres exploradors com Christian Fennesz, Zeena Parkins, Neotropic, Charles Hayward, Jon Rose i Pan-sonic. En els darrers deu anys ha recorregut el planeta realitzant concerts en tota mena d’events, investigant els sons de l’espai exterior per gentilesa de la NASA o gravant música a partir de dades meteorològiques. La seva discografia és ara mateix un dels bocins més interessants de la música actual.

CASTELLANO

Matthews produce el caos y después lo conduce mediante dispositivos electrónicos hasta territorios inauditos valiéndose de sistemas cuadrafónicos, reprocesando el sonido de la sala, sobreimpresionando el material sonoro mediante el programa Lisa y valiéndose, por supuesto, del violín. Considerada como una de las artistas sonoras más relevantes de la escena inglesa, ha mantenido importantes colaboraciones con otros ilustres exploradores como Christian Fennesz, Zeena Parkins, Neotropic, Charles Hayward, Jon Rose o Pan-sonic. En los últimos diez años ha recorrido el planeta realizando conciertos en todo tipo de eventos, investigando los sonidos del espacio exterior por gentileza de la NASA o grabando música a partir de datos meteorológicos. Su discografía es ahora mismo uno de los pedazos más interesantes de la música actual.

ENGLISH

Matthews produces chaos and then takes it, by means of electronic devices, to inaudite territories through quadraphonic systems, reprocessing of ambient sound at the venue, superimposing sonic material by means of Lysa program and, obviously, by using the violin. Considered as one of the most relevant sound artists from the English scene, she has frequently collaborated with renown researchers such as Christian Fennesz, Zeena Parkins, Neotropic, Charles Hayward, Jon Rose or Pan-sonic. In the last ten years she has been to almost every destination in the globe, doing all sorts of events, such as researching the sounds of outer space thanks to the kind collaboration of the NASA or recording music based in weather forecast data. Nowadays her discography is one of the most interesting fragments of this day and age’s music.

LUMEN
Argentina
off / electrónica
29 noviembre de 2002

23,30 h. Oníria

CATALÁ

Francisco Mazza inicia la seva trajectòria musical el 1994 dins el grup industrial Prozak a Mendoza, Argentina, posteriorment es trasllada a Buenos Aires on forma Espectro, trio més orientat a l’ambient, que arriba a editar dos discs. Amb Remot, formació de dos integrants, explora aspectes sonors menys amables i més foscos i publica l’e.p. Error. Lumen és el seu projecte actual, ja en solitari, i neix quan s’instal·la a Anglaterra: construcció i deconstrucció sonora portades a cap mitjançant ingredients molt variats que van des de l’edició digital al sampleig lo-fi, passant pel soroll, la melodia o l’ús de la guitarra acústica i la veu.

CASTELLANO

Francisco Mazza inicia su trayectoria musical en 1994 dentro del grupo industrial Prozak en Mendoza, Argentina, posteriormente se traslada a Buenos Aires donde forma Espectro, trio más orientado al ambient, que llega a editar dos discos. Con Remot, formación de dos integrantes, explora aspectos sonoros menos amables y más oscuros y publica el e.p. Error. Lumen es su proyecto actual, ya en solitario, y nace cuando se instala en Inglaterra: construcción y deconstrucción sonora llevadas a cabo mediante ingredientes muy variados que van desde la edición digital  al sampleo lo-fi, pasando por el ruido, la melodía o el uso de la guitarra acústica y la voz.

ENGLISH

Francisco Mazza started his musical career in Mendoza, Argentina in 1994 together with the industrial band Prozak. He then moved to Buenos Aires where he formed the more ambient oriented Espectro trio with whom he released two albums. With Remot -a two piece band- he explored less amiable and darker sound aspects and released the e.p. Error. Lumen is his current solo project which dates from his settling in England: sonic construction and deconstruction implemented by means of a wide palette of ingredients ranging from digital editing to lo-fi sampling through noise, melody or the use of acoustic guitar and voice.

CATALÁ

Banda Municipal de Barcelona
composicions per a la Banda Municipal de Barcelona – concert de cloenda
30 noviembre, L’Espai

Un any més, la Banda Municipal de Barcelona participa al LEM en el que ja es considera com el seu tradicional concert al festival. I aquí acaba la idea de tradició, ja que, des de 1997, la Banda s’enfronta amb les partitures que componen per a ella en exclusiva creadors com a mínim dubtosament convencionals i sovint molt innovadors. D’aquesta trobada anual sorgeixen nits memorables com la que sens dubte protagonitzaran enguany, durant el concert de cloenda del festival, els següents compositors:

22 h. Llorenç Barber (Aielo de Malferit)
ENGENDRO DEL DEMONIO

No cal refrescar la memòria sobre un dels compositors més refrescants del panorama contemporani espanyol. Fundador de col·lectius imprescindibles en el passat, com l’ensemble Actum, el Taller de Música Mundana i el grup Flatus Vocis Trio, al costat de Fàtima Miranda i Bartomeu Ferrando, és en l’actualitat un dels nostres artistes més internacionals, i assagista preclar que ha analitzat Cage, Cagel i Satie amb el mateix rigor i el mateix sentit de l’humor que imprimeix en la seva intensa vida. Barber ha compost música per als campanaris de mig món, ha fet concerts amb les sirenes de flotes navals senceres i també ha treballat amb les bandes valencianes que tan bé coneix. Per tant, res més a dir. Simplement, no us el perdeu.

22, 30 h. Sergi Jordà (Madrid)
MACRURUS

Probablement molt conegut per idear alguns dels dispositius electrònics amb què s’han dotat alguns dels espectacles més populars de La Fura dels Baus o Marcel·lí Antúnez, Jordà compta amb una dilatada carrera en la qual sempre ha combinat investigació, pensament teòric i creació artística. Ha estat membre dels imprescindibles Clónicos, ha compost música per a cinema, vídeo, teatre i dansa, ha obtingut nombrosos premis per la creació de software audiovisual i ha compost partitures electroacústiques. En l’actualitat forma part del grup FMOL Trio, al costat de Cristina Casanova i Pelayo F. Arrizabalaga. En Macrurus, Jordà compta amb la col·laboració de Roberto López (arranjaments i direcció), compositor i artista visual que ha treballat freqüentment amb Jordà i que compta entre els seus mestres amb Cristóbal Halffter, Manfred Trojahn, Toshio Hosokawa i Eduardo Polonio, entre d’altres.

23 h. Philippe Blanchard (França)
UN SECRETO A VOCES

President del prestigiós Studio Forum d’Annecy, en el qual grava les seves composicions i des del qual produeix la música d’altres artistes, guanyador de nombrosos premis i encàrrecs per part de la ràdio i les institucions franceses i d’altres països (Bourges: Casimir, Radio France: Captain Cook, Música per a Là où ça fait mal de Christophe Pellet i Anastassia Politi, Praga: Monkey Music…), Blanchard ha mantingut una intensa carrera com a compositor electroacústic i viatger, que l’ha dut a Síria, l’Uzbekistan, el Turkmenistan i l’Iran, on es trobava durant l’eclipsi de l’11 d’agost de 1999, on realitzà la legendària gravació enfront de la Mesquita de Mashad.

23, 30 h. Yolande Harris (Anglaterra)
TIDAL

Compositora i artista visual i interessada en les fronteres entre aquestes i altres disciplines, Yolande Harris treballa amb la performance i la improvisació. Les seves composicions prenen, sovint, la forma de partitures gràfiques o visuals que exploren els papers actualment intercanviables de compositor, performer i improvisador. Especialitzada en composició del segle XX, performance i arquitectura, ha viscut a diferents ciutats europees, on ha desenvolupat el seu treball d’investigació; la seva música ha estat interpretada per Joanna MacGregor, The Composers Ensemble i Evan Parker. Creadora del video-organ, un dispositiu capaç de manipular vídeo en temps real, ha realitzat nombroses actuacions, sovint amb la col·laboració de l’artista holandès Bert Bongers, sempre explorant la simbiosi entre so i espai en el qual es produeix.

24 h. Games Addiction (Guadalajara)
audiomenú / festa de cloenda

El LEM 2002 arriba al seu final i ho fa, com no podia ser d’altra manera, amb una festa de cloenda en la qual tots aquells que hem treballat en el dia a dia del festival volem celebrar-ho al costat dels artistes i professionals que durant tot l’any han fet possible aquest sisè nivell o estat al qual ha accedit el projecte. I per fer-ho, com ja comença a ser habitual, comptarem amb una sessió protagonitzada per l’artista resident del 2002 i, per tant, guanyador de l’off-LEM 2001: Games Addiction, qui, pocs dies després de rebre la notícia de la seva residència, guanyà el primer premi iberoamericà d’electroacústica concedit per SGAE, i començava un any de gravacions i concerts arreu d’ Europa que culmina amb la sessió d’aquesta nit: des de la seva tendència més abstracta a la predilecció pel dub futurista, Games Addiction també pot sorprendre’ms amb alguna cosa que no ens imaginem. Bona festa i fins al LEM 2003!

CASTELLANO

BANDA MUNICIPAL DE BARCELONA
composiciones para la Banda Municipal de Barcelona – concierto de clausura
30 noviembre, L’Espai

Un año más, la Banda Municipal de Barcelona participa en el LEM en lo que ya se considera como su tradicional concierto en el festival. Y aquí termina la idea de tradición puesto que, desde 1997, la Banda se enfrenta con las partituras que componen para ella en exclusiva creadores como mínimo dudosamente convencionales y a menudo muy innovadores. De ese encuentro anual surgen noches memorables como la que sin duda protagonizarán este año, durante el concierto de clausura del festival, los siguientes compositores:

22 h. 
LLORENÇ BARBER (Aielo de Malferit)
ENGENDRO DEL DEMONIO

No es preciso refrescar la memoria sobre uno de los compositores más refrescantes del panorama contemporáneo español. Fundador de colectivos imprescindibles en el pasado, como el ensemble Actum, el Taller de Música Mundana o el grupo Flatus Vocis Trio, junto a Fátima Miranda y Bartolomé Ferrando, es en la actualidad uno de nuestros artistas más internacionales, y ensayista preclaro que ha analizado a Cage, Cagel o Satie con el mismo rigor y el mismo sentido del humor que imprime a su intensa vida. Barber ha compuesto música para los campanarios de medio mundo, ha hecho conciertos con las sirenas de flotas navales enteras y también ha trabajado con las bandas valencianas que tan bien conoce,  precisamente con el experto director Oscar Vidal,  quien igualmente colaborará en este estreno. Por tanto, nada más que decir. Simplemente, no se lo pierdan.

 22, 30 h. SERGI JORDÁ (Madrid)
MACRURUS

Probablemente muy conocido por idear algunos de los dispositivos electrónicos con que se han dotado algunos de los espectáculos más populares de La Fura dels Baus o Marcel·lí Antúnez, Jordà cuenta con una dilatada carrera en la que siempre ha combinado investigación, pensamiento teórico y creación artística. Ha sido miembro de los imprescindibles Clónicos, ha compuesto música para cine, video, teatro y danza, ha obtenido numerosos premios por la creación de software audiovisual y ha compuesto partituras electroacústicas. En la actualidad forma parte del grupo FMOL Trío, junto a Cristina Casanovas y Pelayo F. Arrizabalaga. En Macrurus, Jordà cuenta con la colaboración de Roberto López (arreglos y dirección) compositor y artista visual que ha trabajado frecuentemente con Jordà y que cuenta entre sus maestros con Cristóbal Halffter, Manfred Trojahn, Toshio Hosokawa y Eduardo Polonio, entre otros.

 23 h. PHILIPPE BLANCHARD (Francia)
UN SECRETO A VOCES

Presidente del prestigioso Studio Forum de Annecy, en el que graba sus composiciones y desde el cual produce la música de otros artistas, ganador de numerosos premios y encargos por parte de la radio y las instituciones francesas y de otros países (Bourges: Casimir, Radio France: Captain Cook, Música para Là où ça fait mal de Christophe Pellet y Anastassia Politi, Praga: Monkey Music…), Blanchard ha mantenido una intensa carrera como compositor electroacústico y viajero, que le ha llevado a Siria, Uzbekistán, Turkmenistán e Irán, en donde se encontraba durante el eclipse del 11 de agosto de 1999, donde realizó la legendaria grabación frente a la Mezquita de Mashad.

23, 30 h. YOLANDE HARRIS (Inglaterra)
TIDAL

Compositora y artista visual e interesada en las fronteras entre esas y otras disciplinas, Yolande Harris trabaja con la performance y la improvisación. Sus composiciones toman, a menudo, la forma de partituras gráficas o visuales que exploran los papeles actualmente intercambiables de compositor, performer e improvisador. Especializada en composición del siglo XX, performance y arquitectura, ha vivido en diferentes ciudades europeas, donde ha desarrollado su trabajo de investigación; su música ha sido interpretada por Joanna MacGregor, The Composers Ensemble y Evan Parker. Creadora del video-organ, un dispositivo capaz de manipular video en tiempo real, ha realizado numerosas actuaciones, a menudo con la colaboración del artista holandés Bert Bongers, siempre explorando la simbiosis entre el sonido y el espacio en el que se produce.

GAMES ADDICTION
Guadalajara
audiomenú / fiesta de clausura
30 noviembre de 2002
24 h. Mi Bar

El LEM 2002 toca a su fin y lo hace, cómo no, con una fiesta de clausura en la que todos aquellos que hemos trabajado en el día a día del festival queremos celebrarlo junto a los artistas y profesionales que durante todo el año han hecho posible este sexto nivel o estado al que ha accedido el proyecto. Y para hacerlo, como ya viene siendo habitual, contaremos con una sesión protagonizada por el artista residente del 2002 y por tanto, ganador del off-LEM 2001: Games Addiction, quien a los pocos días de recibir la noticia de su residencia ganaba el primer premio iberoamericano de electroacústica concedido por SGAE, e iniciaba un año de grabaciones y conciertos por toda Europa que culmina con la sesión de esta noche: desde su tendencia más abstracta a la predilección por el dub futurista, Games Addiction también puede sorprendernos con algo que no nos imaginamos. Feliz fiesta y hasta el LEM 2003!

ENGLISH

Banda Municipal de Barcelona
compositions for Barcelona’s Municipal Band – Closing Concert.
November 30th, L’Espai

Again this year, Barcelona’s Municipal Band participates in LEM, in what has come to be known as its customary concert in the festival. However, that’s all the custom there is to it, for the Band has tackled scores exclusively composed for it by some quite unconventional and often rather innovative creators. From this annual encounter memorable nights stem such as the one that the following composers will surely protagonize on this occasion during the festival’s closing concert:

10 pm. Llorenç Barber (Aielo de Malferit)
DEVILS’ DEVICE

There is no need to refresh the memory about one of the freshest composers in Spain’s current scene. Founder member of essential collectives in the past, such as Actum ensemble, Mundane Music Workshop or Flatus Vocis Trio together with Fatima Miranda and Bartolome Ferrando, he currently is one of our most internationally acclaimed artists and lucid intellectuals who has analyzed Cage, Kagel or Satie with the same rigour and sense of humour that caracterizes his intense life. Composer of music for half the belfries in the world, he has also done concerts with the sirens of whole naval fleets and worked with Valencian bands, with which he is deeply acquainted. There is nothing else to be said. Simply, don’t miss it.

10’30 pm. Sergi Jorda (Madrid)
MACRURUS

Probably best known for his invention of electronic devices supporting some of the Fura del Baus’ or Marcelli Antunez best known events, Jorda is credited with a wide career in which he has always combined research, theoretical reflection and artistic creation. Former member of the imprescindible Clonicos, he has also composed music for cinema, video, theatre and dance, won numerous prizes for his audio-visual software design and has written electroacoustic scores. He currently is a member of FMOL Trio together with Cristina Casanovas and Pelayo F. Arrizabalaga. In MACRUCRUS Jorda has the support of Roberto Lopez (arrangements and conduction) composer, visual artist and frequent collaborator of Jorda’s and pupil among others to Cristobal Halffter, Manfred Trojahn, Toshio Hosokawa and Eduardo Polonio.

11 pm Philippe Blanchard (France)
OPEN SECRET

President of prestigious Studio Forum in Annecy where he records his compositions and produces the music of other artists, winner of numerous prizes and radio and institutional (French and foreign bodies) commissions (Bourges: Casimir, Radio France: Captain Cook, Música para La fait mal de Christophe Pellet y Anastassia Politi, Praga: Monkey Music…) Blanchard has displayed an intense career as an electroacoustic and traveling composer, this last feature has taken him to Siria, Uzbekistan, Turkmenistan and Iran where he was during the eclipse occurred on August 11th 1999 and performed the legendary recording before the Mashad Mosque.

11, 30 pm. Yolande Harris (England)
PIECE TO BE ANNOUNCED

Composer and visual artist concerned with the border between these and other disciplines, Yolande Harris works with performance and improvisation. Her compositions often take the form of graphic or visual scores exploring the currently interchangeable roles of composer, performer and improviser. Specialized in 20th century composition, performance and architecture she has lived in various European cities where she carried out her research work; her music has been performed by Joanna MacGregor, The Composers Ensemble and Evan Parker. Creator of video-organ, a device capable of manipulating real-time video she has developed numerous performances, often with the collaboration of Dutch artist Bert Bongers and always exploring the symbiosis between sound and the space in which it is produced.

November 30th
Mi Bar
12 midnight.
Games Addiction
audio menu / closing party

LEM 2002 comes to an end and does it, sure enough, with a closing party in which all the people involved in the daily work of the festival want to celebrate together with the artists and professionals that made possible this sixth stage or state that the project has reached. And to do so, as is customary, we will have a session by the resident artist 2002, i.e. the winner of the off-LEM 2001: Games Addiction, who few days after receiving the news of having won their residency won the SGAE’s Iberoamerican Electroacoustic Prize and embarked in a year of recordings and concerts throughout Europe culminating in this night session: from their most abstract tendency to the preference for Futurist dub, Games Addiction may well have a surprise in store for us, something far beyond our imagination. Enjoy the Party and see you in LEM 2003!

Comments are closed.

2024 HISTÒRIC GTS · DISSENY: JOANA MOLL / CHIARA HUANG · DOCUMENTACIÓ: VÍCTOR NUBLA / O'GLOR CARVALHO · RSS Feed · Entra

Organic Themes