TRAMA LOCAL 2011

GRÀCIA TERRITORI SONOR 
activa el dispositiu

TRAMA LOCAL

4 nits 6 col·lectius

flyer TRAMA LOCAL_1b

29 d’abril, 6, 13 i 19 de maig 2011
a partir de les 21:30 al bar del CC La Sedeta
c/ Sicília, 321 Gràcia – Barcelona

CATALÀ

Durant quatre nits, Gràcia Territori Sonor proposa explorar els altres mons que viuen als intersticis artístics a Gràcia. Sis entitats del territori i sis aproximacions a la creació contemporània des d’òptiques que viatgen de l’abjecció pictòrica al cabaret patafísic, de l’experimentació sonora a la literatura fantàstica. Màgia Roja, Les Males Herbes, Eat Meat, Usted es un Colectivo, Circuit Torçat i Cabaret Hofmann són els sis col·lectius i entitats convidades a mostrar un tast de les seves línies de programació, en un cicle que pretén fer visible les moltes maneres que té aquest territori d’entrar en ebullició i crear noves realitats.

AQUEST DIVENDRES 29 D’ABRIL: MÀGIA ROJA / LES MALES HERBES
Màgia Roja…

Màgia Roja és un segell format al barri de Gràcia l’any 2009 creat per treure a la llum, promoure i difondre músiques d’inspiració màgica dins i fora de Catalunya.  Treballa en xarxa amb artistes, col·lectius i segells de tot el món amb l’organització de concerts, col·laboracions i l’edició de discs i vinils d’edició limitada.  Entre les seves edicions més recents es troben els títols de les formacions Qa’a i Huan, què han atret  l’atenció d’artistes i crítics internacionals com Hans Joachim Irmler (Faust),  Steve Stapleton (Nurse With Wound) i Julian Cope (Head Heritage).

 

…presenta HUAN amb INDIGENTS

Una fusió mística i sonora de dues formacions de Barcelona: Indigents es forma al 2009 a ran d’un encontre a l’estudi d’Ozonokids, i el que havia de ser en principi una simple col·laboració esdevingué el format actual: un duet format per Stephane Kerandel i Hector O inspirat en la figura neotestamentària de la Sagrada Família, amb un so basat en la manipulació de cintes, loops, amplificació de metalls i l’ús d’oscil·ladors i que esdevé una decadent i opressiva banda sonora ideal per a terrorífiques sessions de “giallo”. Per la seva banda, Huan és el projecte d’inspiració màgica de Victor Hurtado i Ben O’Mahoney: instrumentació polimòrfica, des de viola elèctrica, piano i flauta d’encantador de serps a plats de bateria, sintetitzadors modulars i instruments de creació pròpia, amb gairebé totes les possibilitats restants entre mitjans. Intervencions entre la pulsió sexual animalística, el cervell rèptil, el noise zen, el surrealisme, el salvatgisme més lliure i el minimalisme.

 

Les Males Herbes…

Les Males Herbes és un projecte dedicat a promoure la literatura fantàstica, centrat en el terror i la ciència ficció, però sense oblidar-se d’aquelles realitats que s’escapen de tota catalogació raonable. L’eix central és una revista (en paper) de relats inèdits en català: un intent d’actualització de les publicacions pulp nord-americanes a través de la tradició fantàstica catalana, on és fácil trobar referències a Phillip K. Dick o Ray Bradbury alhora que a Pere Calders o Joan Perucho. Amb tot, la revista pretén donar veu a una literatura que sempre ha existit (submergida o no) al marge dels criteris del mercat editorial. El projecte empara també altres tipus d’activitats, com el manteniment d’un blog de no-ficció (lesmalesherbes.blogspot.com) curull d’articles i reflexions sobre el gènere en totes les seves vessants; o la secció El fusell de Txarlton Heston dins els programa Tercera Fundació de Ràdio Sants.

 

…presenta Allà on creixen les Males Herbes; petit cabaret fantàstic

La revista dedicada a la literatura fantàstica Les Males Herbes ens presenta un petit espectacle de varietats articulat a partir d’alguns dels seus col·laboradors habituals. Un cabaret poc ortodox que es mourà entre el terror, la ciència ficció i el pur disbarat. Per una banda el músic, dibuixant de còmics i provocador d’espasmes intestinals Roger Pelaies ens deleitarà amb una sessió de Bibliomancia, un tècnica esotèrica que consisteix en endevinar el futur, el passat i el present, per mitjà de llibres, atzar i un xic de cara dura; a continuació Max Besora farà una lectura i interpetació de textos propis amb finals macabres, un recital del que anomenem Poesia-Pulp. Finalment es projectarà un capítol de CROATAN, una sèrie documental (realitat/fricció) realitzada per Jordi Sanglas, Marc Balfagon i Jordi Castells. El capítol en concret gira al voltant del traductor Miquel Cabal i un viatge que va fer al futur. Tot plegat tindrà com a amfitrions i presentadors a Pere Grament i Ramon Mas, editors de Les Males Herbes.

CASTELLANO

GRÀCIA TERRITORI SONOR 
activa el dispositivo

TRAMA LOCAL

4 noches 6 colectivos

 

29 d’abril, 6, 13 i 19 de maig 2011
a partir de las 21:30 en el bar del CC La Sedeta
c/ Sicília, 321 Gràcia – Barcelona

Durante cuatro noches, Gràcia Territori Sonor propone explorar los otros mundos que viven a los intersticios artísticos a Gràcia. Seis entidades del territorio y seis aproximaciones a la creación contemporánea desde ópticas que viajan de la abyección pictórica al cabaret patafísico, de la experimentación sonora a la literatura fantástica. Màgia Roja, Les Males Herbes, Eat Meat, Usted se un Colectivo, Circuit Torçat y Cabaret Hofmann son los seis colectivos y entidades invitadas a mostrar una cata de sus líneas de programación, en un ciclo que pretende hacer visible las muchas maneras que tiene este territorio de entrar en ebullición y crear nuevas realidades.

ESTE VIERNES 29 DE ABRIL: MÀGIA ROJA / LES MALES HERBES
Màgia Roja…

Màgia Roja es un sello formado en el barrio de Gràcia el año 2009 creado para sacar a la luz, promover y difundir músicas de inspiración mágica dentro de y fuera de Cataluña. Trabaja en red con artistas, colectivos y sellos de todo el mundo con la organización de conciertos, colaboraciones y la edición de discos y vinilos de edición limitada. Entre sus ediciones más recientes se encuentran los títulos de las formaciones Qa’a y Huan, qué han atraído la atención de artistas y críticos internacionales como Hans Joachim Irmler (Faust), Steve Stapleton (Nurse With Wound) y Julian Cope (Head Heritage).

…presenta HUAN con INDIGENTS

Una fusión mística y sonora de dos formaciones de Barcelona: Indigents se forma en el 2009 a raíz de un encuentro en el estudio de Ozonokids, y lo que tenía que ser en principio una simple colaboración se convirtió en el formato actual: un dúo formado por Stephane Kerandel i Hector O inspirado en la figura neotestamentaria de la Sagrada Família, con un sonido basado en la manipulación de cintas, loops, amplificación de metales y el uso de osciladores y que se convierte en una decadente y opresiva banda sonora ideal para terroríficas sesiones de “giallo”. 

Por su parte, Huan es el proyecto de inspiración mágica de Victor Hurtado i Ben O’Mahoney: instrumentación polimórfica, desde viola eléctrica, piano y flauta de encantador de serpientes a platos de batería, sintetizadores modulares e instrumentos de creación propia, con casi todas las posibilidades restantes entre medios. Intervenciones entre la pulsión sexual animalística, el cerebro reptante, el noise zen, el surrealismo, el salvajismo más libre y el minimalismo.

 

Les Males Herbes…

Les Males Herbes es un proyecto dedicado a promover la literatura fantástica, centrado en el terror y la ciencia-ficción, pero sin olvidarse de aquellas realidades que se escapan de toda catalogación razonable. El eje central es una revista (en papel) de relatos inéditos en catalán: un intento de actualización de las publicaciones pulp norteamericanas a través de la tradición fantástica catalana, donde es fácil encontrar referencias a Phillip K. Dick o Ray Bradbury a la vez que a Pere Calders o Joan Perucho. Con todo, la revista pretende dar voz a una literatura que siempre ha existido (sumergida o no) al margen de los criterios del mercado editorial. El proyecto ampara también otros tipos de actividades, como el mantenimiento de un blog de no ficción (lesmalesherbes.blogspot.com) rebosante de artículos y reflexiones sobre el género en todas sus vertientes; o la sección El fusell de Txarlton Heston dentro de los programa Tercera Fundació de Ràdio Sants.

 

…presenta Allà on creixen les Males Herbes; pequeño cabaret fantástico

La revista dedicada a la literatura fantástica Les Males Herbes nos presenta un pequeño espectáculo de variedades articulado a partir de algunos de sus colaboradores habituales. Un cabaret poco ortodoxo que se moverá entre el terror, la ciencia-ficción y el puro disparate. Por una parte el músico, dibujante de cómic y provocador de espasmos intestinales Roger Pelaies nos deleitarà con una sesión de Bibliomancia, un técnica esotérica que consiste en adivinar el futuro, el pasado y el presente, por medio de libros, azar y un poco de cara dura; a continuación Max Besora hará una lectura y interpetació de textos propios con finales macabros, un recital de lo que nombramos Poesía-Pulp. 

Finalmente se proyectará un capítulo de CROATAN, una serie documental (realidad/fricción) realizada por Jordi Sanglas, Marc Balfagon y Jordi Castells. El capítulo en concreto gira en torno al traductor Miquel Cabal y un viaje que hizo al futuro. Todo ello tendrá como anfitriones y presentadores a Pere Grament y Ramon Mas, editores de Les Males Herbes.

 

ENGLISH

GRÀCIA TERRITORI SONOR 
activates the dispositif

TRAMA LOCAL

4 nights 6 colllectives

 

29 April, 6, 13 and 19 May 2011
from 9:30 pm at the bar of CC La Sedeta
c/ Sicília, 321 Gràcia – Barcelona

During four nights, Gràcia Territori Sonor invite us to explore other worlds that inhabit the artistic interstices of Gràcia. Six entities from the territory and six aproaches towards comtemporary creation with visions that range from pictoric abjection to pataphysical cabaret, from sonic experimentation to fantasy literature. Màgia Roja, Les Males Herbes, Eat Meat, Usted es un Colectivo, Circuit Torçat and Cabaret Hofmann are the six collectives and entities invited to offer us a taste of their  programming, in a cicle that seeks to bring visibility to the many ways in which this territory boils and creates new realities.

 THIS FRIDAY 29TH OF APRIL: MÀGIA ROJA / LES MALES HERBES
Màgia Roja… 

Màgia Roja is a label created in the Gracia District in 2009 with the intention to bring to light, promote and disseminate magic inspired music both within and outside of Catalonia. They work in networks of artists, collectives and labels from around the world organizing concerts, collaborations and editing limited edition cd’s and vinyl. Among their most recent editions are the albums of bands Qa’a and Huan, that have atracted the attention of international artists and critics such as  Hans Joachim Irmler (Faust),  Steve Stapleton (Nurse With Wound) and Julian Cope (Head Heritage).

…presents HUAN with INDIGENTS

A mystic and sonic fusion of two ensembles from Barcelona: Indigents was created in 2009 after an encounter of the two members at the Ozonokids studio and what started as a simple collaboration became its actual composition: a duet formed by Stephane Kerandel and Hector O inspired by the neotestamentary figure of the Holy Family, with a sound based on tape manipulation, loops, amplification of metal sounds and the use of oscillators that becomes a decadent and opressive soundtrack ideal for terrifying sessions of “giallo”. Huan is the magic inspired project of Victor Hurtado with Ben O’Mahoney: with a polymorphic instrumentation from electric viola, piano and to snake-charmers flute to bowed cymbals, modular synths and self-made instruments, with almost all other remaining possibilities in between. Interventions that move between animalistic sexual pulssations, the reptile brain, noise-zen, surrealism, free savagery and minimalism.

 

Les Males Herbes…

Les Males Herbes is a project dedicated to fantasy literature, centered on horror and science fiction, without forgetting those realities which escape all reasonable form of pigeonholing. The central axis is a magazine (printed) of previously unpublished tales in Catalan: an attempt at bringing north-american pulp publication through the Catalan fantasy tradition where it’s easy to find references to Phillip K. Dick or Ray Bradbury together with Pere Calders or Joan Perucho. With all this the magazine’s intent is to offer a voice to a literary form that has always existed (submerged or not) regardless of the criteria of the editorial market. The project is also dedicated to other activities such as keeping a non-fiction blog (lesmalesherbes.blogspot.com) overflowing with articles and reflections on all aspects of the genre, and the “El Fusell de Txarlton Heston” (Charlton Heston’s Riffle) section of the Tercera Fundació radio show at Ràdio Sants.

…presents Allà on creixen les Males Herbes; petit cabaret fantàstic

The Les Males Herbes magazine dedicated to fantasy literature presents a small variety show articulated by some of its contributors. A unorthodox cabaret that will move from terror to science fiction to pure nonsense. The musitian, comic-book artist and intestinal spasms provoker Roger Pelaies will delight us with a session of Bibliomancy, an esoteric technique consisting of divining the future, the past and the present through books, chance and a bit of nerve. Next, Max Besora will read and perform some of his own works with macabre endings, a recital dubbed “Pulp-Poetry”. Finally an  episode of CROATAN will be projected, a documentary series (reality/friction) created by Jordi Sanglas, Marc Balfagon and Jordi Castells. This episode in particular follows the translator Miquel Cabal on a voyage into the future. All this will be presented by our hosts Pere Grament and Ramon Mas, editors of Les Males Herbes.

GRÀCIA TERRITORI SONOR
prensenta / presenta / presents

 segona nit del dispositiu TRAMA LOCAL /

segunda noche del dispositivo TRAMA LOCAL /

second night of the TRAMA LOCAL dispositif

 

CATALÁ

DIVENDRES 6 DE MAIG
a partir de las 21:30 al bar del CC La Sedeta
c/ Sicília, 321 Gràcia – Barcelona
CABARET HOFMANN presenta BESALDUCH & ELECTRIC STRINGS CELLOS

Cabaret Hofmann proposa una viatge a la improvisació musical a partir d’un projecte que sorgeix del magma creatiu de Freenètics, una cèl·lula musical en continu creixement que treballa les confluències entre la sonoritat instrumental per una banda i el seu diàleg amb l’espai físic i escènic per l’altra. D’aquesta matriu neix el quintet present aquesta nit a La Sedeta. Una formació inèdita i agoserada que compta amb els saxos i la flauta baixa de Ferran Besalduch i un escamot de quatre violoncels electrificats, els de Marc Galobardes, Àlex Rodríguez Flaqué, Joan Antoni Pich i Jordi Claret.

CASTELLANO

VIERNES 6 DE MAYO
a partir de las 21:30 en el bar del CC La Sedeta
c/ Sicília, 321 Gràcia – Barcelona
CABARET HOFMANN presenta BESALDUCH & ELECTRIC STRINGS CELLOS

Cabaret Hofmann propone una viaje a la improvisación musical a partir de un proyecto que surge del magma creativo de Freenètics, una célula musical en continuo crecimiento que trabaja las confluencias entre la sonoridad instrumental de una parte y su diálogo con el espacio físico y escénico por la otra. De esta matriz nace el quinteto  presente esta noche en La Sedeta. Una formación inédita y atrevida que cuenta con los saxos y la flauta baja de Ferran Besalduch y  una guerrilla de cuatro violoncelos electrificados, los de Marc Galobardes, Àlex Rodríguez Flaqué, Joan Antoni Pich y Jordi Claret.

ENGLISH
FRIDAY 6TH OF MAY
from 9:30 pm at the bar of CC La Sedeta
c/ Sicília, 321
Gràcia – Barcelona
CABARET HOFMANN presents BESALDUCH & ELECTRIC STRINGS CELLOS

Cabaret Hofmann proposes a trip to the musical improvisation from a project that arises from Freenètics’s creative magma, a musical cell in continuous growth that works the confluences between the instrumental sonority by one hand and his dialog with the physical and scenic space by the other. Of this matrix borns this quintet present tonight in La Sedeta. An unheard-of and dared formation that counts with the saxos and the bass flute of Ferran Besalduch and a guerrilla warfare of four electrified cellos, those of Marc Galobardes, Àlex Rodríguez Flaqué, Joan Antoni Pich and Jordi Claret.

GRÀCIA TERRITORI SONOR
presenta / presenta / presents

 tercera nit del dispositiu TRAMA LOCAL / tercera noche del dispositivo TRAMA LOCAL / third night of the TRAMA LOCAL dispositif

CATALÀ

DIVENDRES 13 DE MAIG
a partir de les 21:30 al bar del CC La Sedeta
c/ Sicília, 321
Gràcia – Barcelona
CIRCUIT TORÇAT presenta ÁRUM

Circuit Torçat és un espai d’experimentació i creació artística fundat l’any 2009 al barri de Gràcia de Barcelona. Ofereix tallers dins les disciplins del circuit bending, de la improvisació sonora, l’escolta activa, el cinema en Super 8, la programació Pure Data i el cinema documental, entre d’altres. Publica com a segell independent els treballs de diferents artistes en formats diversos com ara la cassette, i produeix performances i accions públiques relacionades amb aquestes temàtiques i suports.

Árum és un duet sonor creat al 2010 a Barcelona i format per Juan Matos Capote (circuit bending) i Lali Barrière (objectes amplificats). Juan Matos Capote és un artista canari establert a Barcelona que s’ha especialitzat en els dispositius analògics. Ha estat alumne de Reed Ghazala, pioner i mestre del circuit bending, i ha participat a diversos festivals i certàmens, del Transmediale (Berlin) al Sónar. Lali Barrière, per la seva banda, és música i matemàtica. En el camp artístic, en què ha format part de projectes com PAD i col·laborat amb músics com Pascal Comelade, treballa fonamentalment amb objectes amplificats i petits instruments. És docent de la UPF especialitzada en les relacions entre matemàtica i art digital. A Árum, ambdós artistes treballen amb els seus respectius sons electrònics i electroacústics, creant similituts i diferències entre sí, tant en les qualitats sonores com en l’estructura espai-temporal, fusionant-se i distanciant-se; adquirint quelcom de l’altre per a després reivindicar la pròpia natura de les diferents fons sonores i els seus possibles desplegaments.

EAT MEAT presenta WE EAT MEAT

Eat Meat és una associació cultural sense ànim de lucre que es dedica a fomentar, desenvolupar i mostrar projectes artístics contemporanis locals i internacionals des de la seva seu al barri de Gràcia de Barcelona. Centrada en les derivacions més malaltisses de les arts plàstiques, Eat Meat ofereix mutacions formals i essencials, hibridacions, noves enginyeries visuals, la malaltia de l’ànima, la monstruositat, les alteritats i el transgènere com a catàleg de les seves obsessions. D’ençà la seva fundació l’any 2009 i des de la seva seu a la galeria del carrer Alzina, Eat Meat ha programat múltiples exposicions però també organitzat recitals poètics i accions sonores experimentals.

We Eat Meat és un espectacle audiovisual creat a partir de material visual i sonor generat per l’associació Eat Meat des del seu inici el 2009 fins ara. Verbalització visual i cronològica a càrrec de Kostia Matka & Id: Mora, dos col.laboradors habituals d’Eat Meat. Imatges i vídeos de: Eva Alonso, Milos Koptak, Miroir Noir, Nico Nubiola, Id: Mora, Fritz Gnad, Cornelius Coffin, Carles Mallol, Carles Galindo, Rai Escalé, Riot Über Alles, Cristian Vogel, Lola Sandoval, Philippe Jusforgues, Bartolomé Payeras

CASTELLANO

VIERNES 13 DE MAYO
a partir de las 21:30 en el bar del CC La Sedeta
c/ Sicília, 321
Gràcia – Barcelona
CIRCUIT TORÇAT presenta ÁRUM

Circuit Torçat es un espacio de experimentación y creación artística fundado el año 2009 en el barrio de Gràcia de Barcelona. Ofrece talleres dentro de las disciplinas del circuito bending, de la improvisación sonora, la escucha activa, el cine en Super 8, la programación Pure Data y el cine documental, entre otros. Publica como sello independiente los trabajos de diferentes artistas en formatos diversos como la cassette, y produce performances y acciones públicas relacionadas con estas temáticas y soportes.

Árum es un dúo sonoro creado en el 2010 en Barcelona y formado por Juan Matos Capote (circuit bending) y Lali Barrière (objetos amplificados). Juan Matos Capote es un artista canario establecido en Barcelona que se ha especializado en los dispositivos analógicos. Ha sido alumno de Reed Ghazala, pionero y maestro del circuit bending, y ha participado en diversos festivales y certámenes, del Transmediale (Berlin) al Sónar. Lali Barrière, por su parte, es música y matemática. En el campo artístico, en que ha formado parte de proyectos como PAD y colaborado con músicos como Pascal Comelade, trabaja fundamentalmente con objetos amplificados y pequeños instrumentos. Es docente de la UPF especializada en las relaciones entre matemática y arte digital.En Árum, ambos artistas trabajan con sus respectivos sonidos electrónicos y electroacústicos, creando similitudes y diferencias entre sí, tanto en las cualidades sonoras como en la estructura espacio-temporal, fusionándose y distanciándose; adquiriendo algo del otro para después reivindicar la propia naturaleza de los diferentes fondos sonoros y sus posibles despliegues.

EAT MEAT presenta WE EAT MEAT

Eat Meat es una asociación cultural sin ánimo de lucro que se dedica a fomentar, desarrollar y mostrar proyectos artísticos contemporáneos locales e internacionales desde su sede en el barrio de Gràcia de Barcelona. Centrada en las derivaciones más enfermizas de las artes plásticas, Eat Meat ofrece mutaciones formales y esenciales, hibridaciones, nuevas ingenierías visuales, la enfermedad del alma, la monstruosidad, la alteridad y el transgénero como catálogo de sus obsesiones. Desde su fundación el año 2009 y desde su sede en la galería de la calle l’Alzina, Eat Meat ha programado múltiples exposiciones pero también organizado recitales poéticos y acciones sonoras experimentales.

We Eat Meat es un espectáculo audiovisual creado a partir de material visual y sonoro generado por la asociación Eat Meat desde su inicio en el 2009 hasta ahora. Verbalización visual y cronológica a cargo de Kostia Matka & Id: Mora, dos colaboradores habituales de Eat Meat. Imágenes y vídeos de: Eva Alonso, Milos Koptak, Miroir Noir, Nico Nubiola, Id: Mora, Fritz Gnad, Cornelius Coffin, Carles Mallol, Carles Galindo, Rai Escalé, Riot Über Alles, Cristian Vogel, Lola Sandoval, Philippe Jusforgues, Bartolomé Payeras

ENGLISH

FRIDAY 13TH OF MAY
from 9:30 pm at the bar of CC La Sedeta
c/ Sicília, 321
Gràcia – Barcelona
CIRCUIT TORÇAT presents ÁRUM

Circuit Torçat is a space of experimentation and artistic creation founded 2009 on the neighborhood of Gràcia of Barcelona. It offers workshops in the disciplines of the circuit bending,  the sound improvisation, the active listening, Super 8 cinema, Pure Data programming and the documentary cinema, among others. It publishes the works of different artists as independent label in different formats as the cassette, and produces performances and related public actions with these subjects and supports.

Árum is a sound duet created in the 2010 in Barcelona and formed by Juan Matos Capote (circuit bending) and Lali Barrière (amplified objects). Juan Matos Capote is a Canarian artist established in Barcelona who has specialized in the analog devices. He has been a student of Reed Ghazala, pioneer and master of the circuit bending, and has taken part in different festivals from the Transmediale (Berlin) to the Sónar. Lali Barrière, by the other hand, is musician and mathematical. In the artistic field, in that she has been part of projects as PAD and collaborated with musicians as Pascal Comelade, works fundamentally with amplified objects and small instruments. She teaches in the specialized UPF in the relationships between mathematics and digital art. In Árum, both artists work with their respective electronic and electroacoustic sounds, creating similarities and differences among themselves, in the sound qualities as well as in the spatiotemporal structure, fusing and moving away; acquiring something of the other one for afterwards to claim the nature of the different sonorous backgrounds and its possible deployments.

EAT MEAT presenta WE EAT MEAT

Eat Meat is a cultural non profit association dedicated  to encouraging,  developing and showing local and international contemporary artistic projects from its headquarters in the neighborhood of Gràcia of Barcelona. Focused in the sickliest derivations from the plastic arts, Eat Meat offers formal and essential mutations, hybridizations, new visual engineerings, the illness of the soul, the monstrosity, the alterity and the transgenre as catalog of its obsessions. Since its foundation 2009 and from its headquarters in the gallery of the street l’Alzina, Eat Meat has programmed multiple exhibitions but also organized poetic recitals and experimental sound actions.

We Eat Meat is an audio-visual show created from visual material and sound generated by the association Eat Meat from its beginning in the 2009 until now. Visual and chronological verbalization in charge of Kostia Matka & Id: Mora, two usual collaborators of Eat Meat. Images and videos of: Eva Alonso, Milos Koptak, Miroir Noir, Nico Nubiola, Id: Mora, Fritz Gnad, Cornelius Coffin, Carles Mallol, Carles Galindo, Rai Escalé, Riot Über Alles, Cristian Vogel, Lola Sandoval, Philippe Jusforgues, Bartolomé Payeras…

 

____________________________________________

 

 

GRÀCIA TERRITORI SONOR
presenta / presenta / presents

 darrera nit del dispositiu TRAMA LOCAL /

última noche del dispositivo TRAMA LOCAL /

last night of the TRAMA LOCAL dispositif

 

CATALÀ

DIJOUS 19 DE MAIG
a partir de les 21:30 al bar del CC La Sedeta
c/ Sicília, 321
Gràcia – Barcelona
USTED ES UN COLECTIVO presenta SE AVECINA THE HELL (SPEAKS IN PUBLIC)

Usted es un Colectivo és una cèl·lula d’intervenció cultural que actua des del 2005 com a laboratori d’accions encaminades a l’experimentació artística i el desconcert social. Des del 2007 es fa visible com a impulsora dels trimestres de poesia a l’Heliogàbal i, posteriorment, dels cicles de Músiques Disperses, al mateix espai. També ha programat a l’Antic Teatre i ha participat a festivals i certamens com el LEM, Barcelona Poesia, Hipersons o Binomis. La seva tasca s’espargeix en els camps de la programació artística, la recuperació i divulgació de la memòria d’autors i moviments sovint considerats “estranys” i la producció pròpia, a partir de propostes amb un format a mig camí del cabaret dadà i el ready-made escènic, sovint en simbiosi amb d’altres artistes o col·lectius. És a més el brou de cultiu del grup Mil Pesetas, un escamot metamòrfic amb vida pròpia que també col·labora habitualment amb els projectes d’artistes com Pascal Comelade o Pau Riba.

Tertúl·lies afàsiques. Clàssics de la pintura retransmesos en rigurós directe. Receptes caníbals. Consultoris sentimentals per a tots els públics. Simfonies per cànids i mel·lòdiques. Comèdies de l’absurd amb final feliç… Usted es un Colectivo presenta Se avecina The Hell (Speaks in Public), un magazine ràdio-escènic d’ona ampla i freqüència sense modals on hi tenen cabuda totes les formes d’entreteniment i d’entremès, construït per artistes i professionals de la comunicació que van acceptar gustosos el repte a canvi de veure commutada la seva condemna a treballs forçats a Moldàvia. Benvinguts al primer programa radiofònic de l’era analògico-extraterrestre.

CASTELLANO

JUEVES 19 DE MAYO
a partir de las 21:30 en el bar del CC La Sedeta
c/ Sicília, 321
Gràcia – Barcelona
USTED ES UN COLECTIVO presenta SE AVECINA THE HELL (SPEAKS IN PUBLIC)

Usted se un Colectivo es una célula de intervención cultural que actúa desde el 2005 como laboratorio de acciones encaminadas a la experimentación artística y el desconcierto social. Desde el 2007 se hace visible como impulsora de los trimestres de poesía en el Heliogàbal y, posteriormente, de los ciclos de Músicas Dispersas, en el mismo espacio. También ha programado en el Antic Teatre y ha participado en  festivales y certámenes como el LEM, Barcelona Poesía, Hipersons o Binomis. Su tarea se esparce en los campos de la programación artística, la recuperación y divulgación de la memoria de autores y movimientos a menudo considerados “extraños” y la producción propia, a partir de propuestas con un formato a medio camino del cabaret dadá y el ready-made escénico, a menudo en simbiosis con otros artistas o colectivos. Es además el caldo de cultivo del grupo Mil Pesetas, una guerrilla metamórfica con vida propia que también colabora habitualmente con los proyectos de artistas como Pascal Comelade o Pau Riba.

Tertúlias afásicas. Clásicos de la pintura retransmitidos en riguroso directo. Recetas caníbales. Consultorios sentimentales para todos los públicos. Sinfonías para cánidos y melódicas. Comedias del absurdo con final feliz… Usted se un Colectivo presenta Se avecina The Hell (Speaks in Public), un magazine radio-escénico de onda ancha y frecuencia sin modales donde tienen cabida todas las formas de entretenimiento y de entremés, construído por artistas y profesionales de la comunicación que aceptaron gustosos el reto a cambio de ver conmutada su condena a trabajos forzados en Moldavia. Bienvenidos al primer programa radiofónico de la era analógico-extraterrestre.

ENGLISH

THURSDAY 19TH OF MAY
from 9:30 pm at the bar of CC La Sedeta
c/ Sicília, 321
Gràcia – Barcelona
USTED ES UN COLECTIVO presents SE AVECINA THE HELL (SPEAKS IN PUBLIC)

Usted es un Colectivo is a cell of cultural intervention that acts from 2005 as laboratory of actions directed to the artistic experimentation and the social confusion. From 2007 it becomes visible as promoter of the poetry cycles in Heliogàbal and, later, of the cycles of Músiques Disperses, in the same space. Also he has programmed in the Antic Teatre and has taken part in festivals and contests as LEM, Barcelona Poesia, Hipersons or Binomis. His task spreads in the fields of the artistic programming, the recovery and spreading of the authors’ memory and movements often considered “strangers” and the own production, from proposals with a format between the dada cabaret and the scenic ready-made, often in symbiosis with other artists or groups. It is also the breeding grounf of the band Mil Pesetas, a metamorphic alive own guerrilla warfare that also collaborates habitually with the artists’ projects as Pascal Comelade or Pau Riba.

Aphasic gatherings. Classics of the painting broadcast in rigorous direct. Cannibal recipes. Sentimental consultancy for all the public ones. Symphonies for hound and melodic. Comedies of the absurdity with happy end… Usted es un Colectivo presents  Se Avecina The Hell (Speaks in Public), a scenic radio magazine of broad wave and frequency without manners where they have content all the forms of entertainment and of appetizer, builded up by artists and professionals of the communication who accepted tasty the challenge in exchange for seeing his sentence exchanged to hard labor in Moldavia. Welcome to the first wireless program of the analogical – extraterrestrial age.

Comments are closed.

2024 HISTÒRIC GTS · DISSENY: JOANA MOLL / CHIARA HUANG · DOCUMENTACIÓ: VÍCTOR NUBLA / O'GLOR CARVALHO · RSS Feed · Entra

Organic Themes