HERTZIOSFERA 2011

Maquetaci—n 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATALÀ

CONVOCATÒRIA

HERTZIOSFERA

SONS DE GRÀCIA 2011

 

PRIMER TALLER:
 
TALLER DE RECONEIXEMENT SONOR DE L’ENTORN
a la Biblioteca Vila de Gràcia

Com sona el barri de Gràcia? Quins sons respiren la seva gent, els seus mercats, els seus racons i places? Que s’amaga fins i tot en els seus silencis?

Gràcia Territori Sonor, el Music Technology Group de la Universitat Pompeu Fabra i la Biblioteca Vila de Gràcia us ofereixen la possibilitat de descobrir aquests i d’altres paisatges sonors del nostre entorn quotidià a través del cicle de tallers Hertziosfera – Sons de Gràcia. Uns tallers integrats al projecte Sons de Barcelona i oberts a tot tipus de públic i edat, en els quals els assistents aprendran a registrar, manipular i posar a l’abast de tothom, a través d’internet, la particular banda sonora del barri de Gràcia.

Les sessions que integren els tallers d’Hertziosfera – Sons de Gràcia ofereixen als assistents la possibilitat d’explorar el seu entorn sonor quotidià i al mateix temps familiaritzar-se amb els dispositius i tècniques necessàries per a treballar amb ells. Es partirà d’un software el·laborat amb programari lliure (Audacity), i es proporcionaran nocions bàsiques per a l’ús d’eines com ara gravadores portàtils i micròfons. Els treballs sel·leccionats seran accessibles universalment a través d’internet des de la web de www.barcelona.freesound.org, sota llicència Creative Commons.

Les quatre sessions del taller es distribuiran a partir d’aquestes tasques:

1) Introducció al projecte i al web Sons de Barcelona i a les activitats que es realitzaran en el taller. Negociació d’un tema d’interès amb els participants i presa de decisió i reflexió sobre com aproximar-nos sonorament als temes escollits. Explicació de les nocions bàsiques de gravació i funcionament dels aparells

2) Enregistrament de sons

3) Escolta col·lectiva dels sons, descripcions i debat. Pràctica d’edició i muntatge de so

4) Ús de la web (pujar-hi els sons resultants del taller). Valoració del taller

El taller serà impartit per Jaume Ferrete i Serafín Álvarez

Dates i ubicació del taller: 14, 21 i 28 de juny, 5 i 12 de juliol de 18 a 20 hores a la Biblioteca Vila de Gràcia, Torrent de l’Olla 104

data límit d’inscripció: 3 de juny de 2011

preu de les inscripcions: 20 €

places limitades

inscripcions i informació a: hertziosfera@gracia-territori.com

 

CASTELLANO

CONVOCATORIA

HERTZIOSFERA

SONS DE GRÀCIA 2011

 

PRIMER TALLER:
TALLER DE RECONOCIMIENTO SONORO DEL ENTORNO
en la Biblioteca Vila de GrÀcia

¿Como suena el barrio de Gràcia? ¿Qué sonidos respiran su gente, sus mercados, sus rincones y plazas? ¿Qué se esconde incluso en sus silencios?

Gràcia Territori Sonor, el Music Technology Group de la Universidad Pompeu Fabra y la Biblioteca Vila de Gràcia os ofrecen la posibilidad de descubrir éstos y otros paisajes sonoros de nuestro entorno cotidiano a través del ciclo de talleres Hertziosfera – Sons de Gràcia. Unos talleres integrados en el proyecto Sons de Barcelona y abiertos a todo tipo de público y edad, en los cuales los asistentes aprenderán a registrar, manipular y poner al alcance de todo el mundo, a través de internet, la particular banda sonora del barrio de Gràcia.

Las sesiones que integran los talleres de Hertziosfera – Sons de Gràcia ofrecen a los asistentes la posibilidad de explorar su entorno sonoro cotidiano y al mismo tiempo familiarizarse con los dispositivos y técnicas necesarias para trabajar con ellos. Se partirá de un software elaborado con programario libre (Audacity), y se proporcionarán nociones básicas para el uso de herramientas como grabadoras portátiles y micrófonos. Los trabajos seleccionados serán accesibles universalmente a través de internet desde la web de http://www.barcelona.freesound.org, bajo licencia Creative Commons.

Las cuatro sesiones del taller se distribuirán a partir de estas tareas:

1) Introducción al proyecto y a la web Sonidos de Barcelona y a las actividades que se realizarán en el taller. Negociación d’uno tema’d interés con los participantes y toma de decisión y reflexión sobre como aproximarnos sonoramente a los temas escogidos. Explicación de las nociones básicas de grabación y funcionamiento de los aparatos
2) Grabación de sonidos
3) Escucha colectiva de los sonidos, descripciones y debate. Práctica de edición y montaje de sonido
4) Uso de la web (subir los sonidos resultantes del taller). Valoración del taller.

El taller será impartido por Jaume Ferrete y Serafín Álvarez

Fechas y ubicación del taller: 14, 21 y 28 de junio, 5 y 12 de julio de 18 a 20 horas en la Biblioteca Vila de Gràcia, Torrent de l’Olla 104

fecha límite de inscripción: 3 de junio de 2011
precio de las inscripciones: 20 €
plazas limitadas
inscripciones e información en: hertziosfera@gracia-territori.com

ENGLISH

WORKSHOP PROPOSAL

HERTZIOSFERA

SONS DE GRÀCIA 2011
FIRST SESSION:

 

WORKSHOP OF SONIC  RECOGNITION OF THE AREA
in the Biblioteca Vila de Gràcia

What does the Gràcia district sound like?  What sounds do its inhabitants, markets, corners and squares breathe? And what lies hidden even within its silences?

Gràcia Territori Sonor, the Music Technology Group of the Universidad Pompeu Fabra and the Biblioteca Vila de Gràcia offer us the possibility to discover these and other sonic landscapes that surround us through the Hertziosfera – Sons de Gràcia workshops.  A series of workshops integrated in the Sons de Barcelona Project and open the general public of all ages and in which the participants will learn to record, manipulate and put in public domain via the internet their own particular soundtrack to Gràcia.

The sessions of the Hertziosfera- Sons de Gràcia workshops offer the participants the possibility of exploring their surrounding sonic environment and at the same time become familiarised with the devices and techniques necessary to work with them. The participants will work with a free software application (Audacity), and will be provided with the basic notions of use of tools such as recording equipment, laptops and microphones. The selected works will be available for universal access via the Internet on the www.barcelona.freesound.org website a Creative Commons license.

The four sessions of the workshop will be distributed according to the following tasks:

1) Introduction to the project and the web Sonidos de Barcelona and the activities that will be undertaken during the workshop. Discussion and adjudication of a theme of interest with the participants and reflections on how to approach the selected theme from a sonic point of view.

Explanation of the basic notions of recording and functioning of the technical equipment.

2) Field recording
3) Collective listening of the sounds, descriptions and discussion. Practical session of sound editing and montage.

4) Use of the web (uploading of the sounds from the workshop). Impressions of the workshop.

The workshop will be directed by Jaume Ferrete and Serafín Álvarez

Dates and address: 14, 21 and 28 of June, 5 and 12 of July from 18 to 20 h in the Biblioteca Vila de Gràcia, Torrent de l’Olla 104

Limit inscription date: 3rd of June of 2011
Inscription prices: 20 €
Limited places
For inscriptions and information write to: hertziosfera@gracia-territori.com

__________________________________________________________________________

CATALÀ

 

SEGON TALLER:
TALLER D’INTERVENCIÓ SONORA EN EL CONTEXT
a la Biblioteca Jaume Fuster
 
SETEMBRE – OCTUBRE 2011

Gràcia Territori Sonor, el Music Technology Group de la Universitat Pompeu Fabra i la Biblioteca Jaume Fuster convoquen la quarta edició dels tallers Hertziosfera-Sons de Gràcia, en aquesta ocasió  a la Biblioteca Jaume Fuster. En aquesta quarta edició del taller, els participants planificaran i realitzaran projectes específics d’intervenció sonora en el mateix edifici de la biblioteca, a partir de quatre models d’intervenció. Els participants triaran un d’aquests models com a punt de partida del seu treball, que serà posat en comú i presentat a la darrera jornada del taller:

– Exploració de l’entorn sonor de la biblioteca; enregistrament de sons i realització d’un projecte de composició musical a partir d’aquests enregistraments.

– Intervenció / interpretació sonora d’un aspecte concret de la biblioteca: secció temàtica, llibre o sel·lecció de llibres, espai, etc.

– Activació exploradora de les possibilitats sonores de l’espai arquitectònic de la biblioteca.

– Enregistrament d’un recorregut d’intervencions performàntiques –accions- que activin les possibilitats sonores de la biblioteca; o bé d’un recorregut narratiu, donant preheminència a l’aspecte sonor del mateix.

El taller està orientat a un públic general, no necessàriament especialitzat. L’organització posa a disposició dels participants al taller tots els recursos tècnics necessaris per al desenvolupament dels projectes, tot i que es permetrà dur el propi ordinador portàtil si així es desitja.

Sessions:

3 de setembre                                   

Introducció

Plantejament metodològic dels exercicis

Exercicis comuns

10 i 17 setembre, 1 d’octubre                                                      

Exercicis en funció del model triat

8 d’octubre

Presentació dels treballs

El taller serà impartit per Jaume Ferrete i Lúa Coderech

Dates i ubicació del taller: 3, 10 i 17 de setembre,  1 i 8 d’octubre, de 12 a 14 hores a la Biblioteca Jaume Fuster, Plaça Lesseps 20-22

data límit d’inscripció: 26 d’agost de 2011

Preu inscripcions: 20 €

places limitades

inscripcions i informació a: hertziosfera@gracia-territori.com

CASTELLANO

SEGUNDO TALLER:
 
TALLER DE INTERVENCIÓN SONORA EN EL CONTEXTO
en la Biblioteca Jaume Fuster
SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2011

Gràcia Territori Sonor, el Music Technology Group de la Universitat Pompeu Fabra y la Biblioteca Jaume Fuster convocan la cuarta edición de los talleres Hertziosfera-Sons de Gràcia, en esta ocasión en la Biblioteca Jaume Fuster. En esta cuarta edición del taller, los participantes planificarán y realizarán proyectos específicos de intervención sonora en el mismo edificio de la biblioteca, a partir de cuatro modelos de intervención. Los participantes escogerán a uno de estos modelos como punto de partida de su trabajo, que será puesto en común y presentado a la última jornada del taller:

– Exploración del entorno sonoro de la biblioteca; grabación de sonidos y realización de un proyecto de composición musical a partir de estas grabaciones.

– Intervención / interpretación sonora de un aspecto concreto de la biblioteca: sección temática, libro o sel·lecció de libros, espacio, etc.

– Activación exploradora de las posibilidades sonoras del espacio arquitectónico de la biblioteca.

– Grabación de un recorrido de intervenciones performánticas -acciones- que activen las posibilidades sonoras de la biblioteca; o bien de un recorrido narrativo, dando preheminencia al aspecto sonoro del mismo.

El taller está orientado a un público general, no necessariamente especializado. La organización pone a disposición de los participantes en el taller todos los recursos técnicos necesarios para el desarrollo de los proyectos, aunque se permitirá traer el propio ordenador portátil si así se desea.

Sesiones:

3 de septiembre 2011

Introducción

Planteamiento metodológico de los ejercicios

Ejercicios comunes

10 y 17 septiembre, 1 de octubre

Ejercicios en función del modelo escogido

8 de octubre 

Presentación de los trabajos

El taller será impartido por Jaume Ferrete y Lúa Coderech

Fechas y ubicación del taller: 3, 10 y 17 de septiembre, 1 y 8 de octubre, de 12 a 14 horas en la Biblioteca Jaume Fuster, Plaza Lesseps 20-22

fecha límite de inscripción: 26 de agosto de 2011

Precio inscripciones: 20 €

plazas limitadas

inscripciones e información a: hertziosfera@gracia-territori.com

ENGLISH

SECOND WORKSHOP:
 
WORKSHOP OF SONIC INTERVENTION IN CONTEXT  
in the Biblioteca Jaume Fuster
SEPTEMBER – OCTOBER 2011

Gràcia Territori Sonor, the Music Technology Group of the Universitat Pompeu Fabra and the Biblioteca Jaume Fuster  announce  the fourth edition of  the Hertziosfera-Sons de Gràcia workshops, on this occasion at the Biblioteca Jaume Fuster.  In this fourth edition of the workshop the participants will plan and develop specific projects of sonic intervention in the lybrary building following on of four models of intervention. The participants will select one of these models as a starting point for their work that will be discussed and presented on the final day of the workshop:

– Exploration of the sonic environment of the lybrary; field recording and creation of a musical composition project from these recordings.

– Sonic intervention / interpretation of a concrete aspect of the lybrary: theme, book or selection of books, space, etc.

– Active exploration of the sonic possibilities of the architectural frame of the lybrary.

– Recording of a route of performance interventions/actions that activate the sonic posibilities of the lybrary; or a narrative route, with a preeminance of the sonic aspect of the same.

The workshop is open to the general public, not necessarily specialised. The organization provides all the technical resources necessary for the development of the projects although the participants may bring their own laptops if desired.

Sessions:

3rd of September 2011

Introduction

Planning of methodology for the exercises

Groupe exercises

10 and 17 September, 1st of October

Exercises in relation to the selected model

8th of October

Presentation of works

The workshop will be directed by Jaume Ferrete and Lúa Coderech

Dates and address: 3, 10 and 17 of September,1 and 8 of October, from 12 to 14 h in the Biblioteca Jaume Fuster, Plaza Lesseps 20-22

Inscription date limit: 26th of August 2011

Inscription price: 20 €

Limited places

For inscriptions and information write to: hertziosfera@gracia-territori.com

__________________________________________________________________________

 Hertziosfera_presentació_2

 

GRÀCIA TERRITORI SONOR I SONS DE BARCELONA
PRESENTA

UNA EXPOSICIÓ AMB LES PECES DELS PARTICIPANTS DEL TALLER HERTZIOSFERA

A LA BIBLIOTECA JAUME FUSTER

 

DEL 25 DE NOVEMBRE AL 17 DE DESEMBRE; accés lliure
 
EL DISSABTE 3 DE DESEMBRE, A LES 17:45 h, PRESENTACIÓ DE LES OBRES AMB UN RECORREGUT EXPLICATIU A CÀRREC DELS MATEIXOS ARTISTES

 

Lina Bautista - Shhh!!

Shhh!! és un recorregut amb parades específiques que proposa transformar la percepció de la realitat a partir de petites peces sonores, combinades amb el que passa en els espais en el moment que són escoltades.

Les peces han estat creades a partir d’enregistraments de sons dels mateixos espais, o des de fora de la biblioteca i altres sons procedents de Freesound.org, editats i transformats; però únicament s’acaben de construir quan es mesclen amb els sons que es produeixen en l’instant que són escoltats, ja sigui sons procedents dels altres usuaris de la biblioteca o produïts automàticament, i pel que ocorre in situ.

Alex Geell – Hertziospheras

Fragments, segments, informació. Silenci, viatge,ordre, seqüències i circulacions.

Els sons es succeeixen com un recorregut d’experiències sonores que ens fan comprendre la realitat i associar-los amb un referent visual. Quan aquest referent desapareix, entrem en una dimensió atemporal de sensacions que ens permeten traslladar la nostra consciència i donar curs a la imaginació.

La Hertziosphera està sempre amb nosaltres, o millor dit, som nosaltres qui l’habitem. És inherent a la nostra escolta. Pren infinites formes i colors que pots apreciar i compartir amb els altres.

Hertziospheras, és una sèrie de Composicions sonores que prenen com referència el Paisatge Sonor del Barri de Gràcia. A “Hertziospheras II”, els sons van ser gravats durant el mes d’octubre en l’entorn i l’interior de la Biblioteca Jaume Fuster, mentre que a “Hertziospheras I”, el lloc escollit va ser la Biblioteca Vila de Gràcia, durant el juliol de 2011

Sebastián Andrés JaraCau d’orella

instal·lació sonora

Acosta l’orella a la taula i escolta atentament!

Cau d’orella és una instal·lació sonora a partir del conte infantil “anem a caçar un ós” de Michael Rosen, que l’oient podrà escoltar en apropar-se a la superfície de la taula, tot interactuant amb la velocitat del relat mateix a través de sensors. La instal·lació està dirigida als nens i els convida a submergir-se en l’imaginari món dels contes.

Vine a la zona infantil de la Biblioteca a descobrir-ho!

Adrià Massanet - BIBVOC

El projecte BIBVOC intenta, sense prometre, aconseguir que els usuaris de la Biblioteca es comuniquin en veu alta sense molestar a la resta d’usuaris i amb l’absoluta complicitat de la

direcció del centre. La idea es que els usuaris gravin les seves recomanacions amb la seva pròpia veu i que al final del dia es passin algunes de les recomanacions pel sistema de megafonia de la Biblioteca.

CASTELLANO

GRÀCIA TERRITORI SONOR Y SONS DE BARCELONA
PRESENTAN

UNA EXPOSICIÓN CON LAS PIEZAS DE LOS PARTICIPANTES DEL TALLER HERTZIOSFERA

EN LA BIBLIOTECA JAUME FUSTER

 

DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE; entrada libre
 
EL SÁBADO 3 DE DICIEMBRE, A LAS 17:45 h, PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS CON UN RECORRIDO EXPLICATIVO A CARGO DE LOS PROPIOS  ARTISTAS

 

Lina Bautista – Shhh!!

Shhh!! es un recorrido con paradas específicas que propone transformar la percepción de la realidad a partir de pequeñas piezas sonoras, combinadas con lo que está ocurriendo en los espacios en el momento en que son escuchadas.

Las piezas han sido creadas a partir de grabaciones de sonidos de los mismos espacios, o desde fuera de la biblioteca y algunos sonidos tomados de Freesound.org, editados y transformados; pero solo se terminan de construir al ser mezclados con los sonidos que se producen en el instante que son escuchados, sonidos producidos ya sea por los demás usuarios de la biblioteca o automáticamente, y por lo que ocurre in situ.

 

Alex Geell – Hertziospheras

Fragmentos, segmentos, información. Silencio, viaje, orden, secuencias y circulaciones.

Los sonidos se suceden como un recorrido de experiencias sonoras que nos hacen comprender la realidad y asociarlos con un referente visual. Cuando ese referente desaparece, entramos en una dimensión atemporal de sensaciones que nos permiten trasladar nuestra conciencia y dar rienda suelta a la imaginación.

La Hertziosphera esta siempre con nosotros, o mejor dicho, somos nosotros quienes habitamos en ella. Es inherente a nuestra escucha. Toma infinitas formas y colores que puedes apreciar y compartir con los demás.

“Hertziospheras”, es una serie de Composiciones sonoras que toman como referencia el Paisaje Sonoro del Barrio de Gràcia. En “Hertziospheras II”, los sonidos fueron grabados durante el mes de octubre en el entorno y el interior de la Biblioteca Jaume Fuster, mientras que en “Hertziospheras I”, el lugar escogido fue la Biblioteca Vila de Gràcia en julio de 2011

Sebastián Andrés Jara – Cau d’orella

instalación sonora

Acerca tu oído a la mesa y escucha atentamente!

Cau d’orella es una instalación sonora a partir del cuento infantil “vamos a cazar un oso” de Michael Rosen. El cuento puede ser escuchado al acercarse el oyente a la superficie de la mesa, interactuando además con la velocidad del propio relato a través de sensores. La instalación está dirigida a los niños y los invita a sumergirse en el imaginario mundo de los cuentos.

Ven a la zona infantil de la biblioteca a descubrirlo!

Adrià Massanet – BIBVOC

El proyecto BIBVOC intenta, sin prometer, conseguir que los usuarios de la Biblioteca se comuniquen en voz alta sin molestar al resto de usuarios y con la absoluta complicidad de la

dirección del centro. La idea es que los usuarios graben sus recomendaciones con su propia voz y que al final del día se pasen algunas de las recomendaciones por el sistema de

megafonía de la Biblioteca.

Comments are closed.

2023 HISTÒRIC GTS · DISSENY: JOANA MOLL / CHIARA HUANG · DOCUMENTACIÓ: VÍCTOR NUBLA / O'GLOR CARVALHO · RSS Feed · Entra

Organic Themes