ALTRES ACTIVITATS 2013

UN LABORATORI DE TEORIA I PRÀCTICA

A L’ENTORN DE LES POSSIBILITATS PER A L’ACCIÓ SOCIAL I POLÍTICA

DELS ARTISTES MES ENLLÀ DE LA SEVA PRODUCCIÓ ARTÍSTICA

 

19 i 20 de gener de 2012

3 SESSIONS DE TREBALL:

-Dissabte 19, 11h. Experimentem Amb l’ART (Torrijos 68, Gràcia)

1. Presentació del projecte NCRlab, per part dels seus integrants

2. Curs Tècniques Corporals d’Organització i Defensa Col·lectiva a Manifestacions, amb els assistents

-Diumenge 20, 11h. La Caldera (Torrent d’en Vidalet 43, Gràcia)

1. Taller Tècniques de Generació Col·lectiva de Discurs Polític, amb els assistents

2. Presentació de Propostes d’Acció Política, per part dels participants

-Diumenge, 20. 17h. tragantDansa (Reig i Bonet 23, Gràcia)

1. Sessió de debat i conclusions del laboratori, per part dels assistents

2. Organització col·lectiva del programa d’accions a desenvolupar

100 ANYS DE L’ART DELS SOROLLS / 100 AÑOS DE EL ARTE DE LOS RUIDOS / 100 YEARS OF THE ART OF NOISES

CATALÁ

Avui, 11 de març de 2013 fa exactament 100 anys que el pintor Luigi Russolo va sentar les bases teòriques de la conquesta definitiva de l’univers sonor contemporani en un breu manifest-carta (L’arte dei Rumori), adreçat al músic (i membre, com ell, del Moviment Futurista) Francesco Balilla Pratella. Aquesta revolució musical, que durant moltes dècades progressà paral·lelament a l’evolució “oficial” de la música anomenada “culta” (fins que Pierre Schaeffer va establir la teoria de l’objecte sonor), es va trobar feliçment amb la música popular, quan aquesta s’obria a l’experimentació a l’entrar en contacte amb les pràctiques de les darreres avantguardes (Fluxus, Cage). Fins llavors, potser, no s’havia produït encara el Futur que anhelava el futurista Russolo. Però aquest futur ja fa tres dècades que és l’ara, i pel camí, la visió de Russolo ha anat cristal·litzant successivament en els itineraris de l’exploració i conquesta de l’univers sonor de la societat urbana. La trobem en el maquinisme del tecno i el sorollisme de la música industrial, també la veiem materialitzar-se en el moment de la invenció del sampler, mentre Russolo se’ns apareix com el primer no-músic de la Història i el primer luthier del circuit-bending.

CASTELLANO

Hoy, 11 de marzo de 2013 hace exactamente 100 años que el pintor Luigi Russolo sentó les bases teóricas de la conquista definitiva del universo sonoro contemporáneo en un breve manifiesto-carta (L’arte dei Rumori), dirigido al músico (y miembro, como él, del Movimiento Futurista) Francesco Balilla Pratella. Esta revolución musical, que durante muchas décadas progresó paralelamente a la evolución “oficial” de la música llamada “culta” (hasta que Pierre Schaeffer estableció la teoría del objeto sonoro), se encontró felizmente con la música popular, cuando esta se abría a la experimentación al entrar en contacto con las prácticas de las últimas vanguardias (Fluxus, Cage). Hasta entonces, quizá, no se había producido aún el Futuro que anhelaba el futurista Russolo. Pero este futuro ja hace tres décadas que es el ahora, y por el camino, la visión de Russolo ha ido cristalizando sucesivamente en los itinerarios de la exploración y conquista del universo sonoro de la sociedad urbana. La encontramos en el maquinismo del tecno y el ruidismo de la música industrial, también la vemos materializarse en el momento de la invención del sampler, mientras Russolo se nos aparece como el primer no-músico de la Historia y el primer luthier del circuit-bending.

ENGLISH

100 years ago today- the 11th of March of 2013- Luigi Russolo layed the theoretical foundations of the definitive conquest of the contemporary sonic universe in a brief manifest-letter (L’arte dei Rumori) sent to the musician and fellow member of the Futurist Movement Francesco Balilla Pratella. This musical revolution that for many decades progressed parallel to the “oficial” evolution of art music (until Pierre Schaeffer established the concept of sound object) met happily with popular music when it became open to experimentation through being in contact with the latest avant-garde musicians (Fluxus, Cage). Until then, perhaps, the Future that the futurist Russolo desired hadn’t yet ocurred. But this future has now been a reality for the last three decades and along the way the vision of Russolo has been cristalised successively in the itineraries of exploration and conquest of the sonic universe of urban society. We find it in the machine-like quality of techno and the noise of industrial music, we also see it materialise with the invention of the sampler, and Russolo is presented to us as the first non-musician in History and the first luthier of circuit-bending.

DISPOSITIUS GTS PER AL CENTENARI / DISPOSITIVOS GTS PARA EL CENTENARIO / GTS DEVICES TO CONMEMORATE THE CENTENARY

CATALÁ

Gràcia Territori Sonor coorganitza des de fa quatre anys amb l’Associació Studio Forum (Annecy) el Premi Internacional Luigi Russolo, que aquest any arriba a la seva edició número 27 des que Rossana Maggia i Gianfranco Maffina el van impulsar des de la Fundazione Russolo-Pratella, a Varese. Altres organitzacions col·laboradores en la consecució del Premi són el Centre Musical R. Staübli (Faverges), Experimental Studio Slovak Radio (Bratislava), Pacific 231 (Dublin) i Monochromevision (Moscou).

Les deliberacions del jurat, la sessió oberta per a votar el Premi del Públic, la proclamació dels premis i els concerts i actes paral·lels al Premi Russolo tindran lloc a l’octubre, durant el LEM 2013, però enguany altres dispositius de l’activitat de Gràcia Territori Sonor miraran des de diversos angles el llegat russolià i la vigència de l’Art dels Sorolls, com el taller Hertziosfera amb el Music Technology Group de la UPF i el laboratori multisensorial Àgape amb la col·laboració de GulaLab. Al mes de juny, celebrarem unes jornades sobre Russolo amb taules rodones, escolta comentada d’enregistraments històrics i exposicions.

CASTELLANO

Gràcia Territori Sonor coorganiza desde hace cuatro años con la Asociación Studio Forum (Annecy) el Premio Internacional Luigi Russolo, que este año llega a su edición número 27 desde que Rossana Maggia y Gianfranco Maffina lo impulsaron desde la Fundazione Russolo-Pratella, en Varese. Otras organizaciones colaboradoras en la consecución del Premio son el Centre Musical R. Staübli (Faverges), Experimental Studio Slovak Radio (Bratislava), Pacific 231 (Dublin) y Monochromevision (Moscou).

Las deliberaciones del jurado, la sesión abierta para votar el Premio del Público, la proclamación de los premios y los conciertos y actos paralelos al Premio Russolo tendrán lugar en octubre, durante el LEM 2013, peró este año otros dispositivos de la actividad de Gràcia Territori Sonor mirarán desde diversos ángulos el legado russoliano y la vigencia de El Arte de los Ruidos, como el taller Hertziosfera con el Music Technology Group de la UPF y el laboratorio multisensorial Àgape con la collaboración de GulaLab. En el mes de junio, celebraremos unas jornadas sobre Russolo con mesas redondas, escucha comentada de grabaciones históricas y exposiciones.

ENGLISH

Gràcia Territori Sonor co-organizes the Luigi Russolo International Sound Art Competition together with Studio Forum Association (Annecy) which this year will see it’s 27th edition since Rossana Maggia and Gianfranco Maffina created the competition through the Fundazione Russolo-Pratella, in Varese. Other organisations that collaborate in making the competition possible are the Centre Musical R. Staübli (Faverges), Experimental Studio Slovak Radio (Bratislava), Pacific 231 (Dublin) and Monochromevision (Moscow).

The jury’s deliberation, the open session for the Audience Award vote, the Award Ceremony and the concerts and parallel activities of the Luigi Russolo Competition will take place in October during LEM 2013, but this year other devices of Gràcia Territori Sonor’s activity will reference Russolo’s legacy and the relevancy of The Art of Noises such as the Hertziosfera workshop hosted together with the Music Technology Group of the UPF and the multisensorial laboratory Àgape with the collaboration of GulaLab. During the month of June we’ll set up conferences surrounding Russolo with round tables, commentated auditions of historic recordings and exhibitions.

Comments are closed.

2024 HISTÒRIC GTS · DISSENY: JOANA MOLL / CHIARA HUANG · DOCUMENTACIÓ: VÍCTOR NUBLA / O'GLOR CARVALHO · RSS Feed · Entra

Organic Themes