GTS - Home Page

Gràcia Territori Sonor

Barcelona

Textos legals

AVÍS LEGAL GRÀCIA TERRITORI SONOR

La política de privacitat del lloc www.gracia-territori.com informa els usuaris d’aquesta pàgina web. L’accés a la web de Gràcia Territori Sonor i a la seva informació comporta la submissió i l’acceptació de les condicions que preveu aquest avís legal. Per això us recomanem que en llegiu amb atenció el contingut si voleu accedir a la informació i els serveis que ofereix la web de Gràcia Territori Sonor i fer-ne ús.

 

TITULARITAT DEL DOMINI

El nom del domini www.gracia-territori.com està registrat a favor de l’associació sense ànim de lucre Gràcia Territori Sonor, amb CIF G61137642 i domicili social a Carrer Igualada, 08012, Barcelona, España.

El contingut d’aquesta pàgina podrà ser modificat en qualsevol moment per part del seu titular, sense necessitat de cap comunicació prèvia per part de Gràcia Territori Sonor. Gràcia Territori Sonor no es fa responsable dels continguts als que apuntin els enllaços que es puguin oferir des d’aquesta pàgina i que no es corresponguin a dominis titularitat de Gràcia Territori Sonor. Els anunciants i patrocinadors amb els que Gràcia Territori Sonor pugui establir relacions comercials són els responsables tant del compliment de les lleis com dels continguts del material que difonguin i publiquin mitjançant la pàgina de Gràcia Territori Sonor.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El nom del domini www.gracia.territori.com és propietat de Gràcia Territori Sonor. La pàgina web www.gracia.territori.com en la seva totalitat, incloent el seu disseny, estructura, distribució, respostes a les consultes realitzades pels usuaris, texts, continguts, logotips, botons, imatges, dibuixos, codi font, documentació, així com tots els drets de propietat intel•lectual i industrial i qualsevol altre signe distintiu pertanyen a Gràcia Territori Sonor. Tots aquells continguts dels quals Gràcia Territori Sonor no en sigui la titular, seran inclosos a la pàgina únicament després d’haver obtingut el consentiment corresponent dels seus legítims titulars. En aquest darrer cas, es reflectirà l’autoria de manera que pugui identificar-se l’origen de la titularitat.

Queda prohibida la reproducció (excepte per a un ús privat), la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altra explotació dels continguts de la pàgina web www.gracia.territori.com, sense el consentiment escrit del titular. A aquests efectes, l’interessat haurà de dirigir se a l’entitat.

 

RESPONSABILITAT I OBLIGACIONS SOBRE CONTINGUT I ÚS

Gràcia Territori Sonor té com a objectiu principal garantir la privacitat i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris, demanats mitjançant qualsevol sistema que permeti la transmissió de dades, viatjant per canals totalment segurs. Per tant, manifesta el seu compromís de compliment amb la legislació que en aquesta matèria sigui vigent en cada moment.

L’usuari es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis de la web i no modificarà ni danyarà, de cap manera, les dades, els programes o els documents de la web, ni hi introduirà cap mena de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic de la web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat. Gràcia Territori Sonor no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis provocats per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions d’aquest sistema electrònic.

Gràcia Territori Sonor es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns a la web, i de suspendre’n temporalment l’accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels canals de comunicació de qualsevol mena que Gràcia Territori Sonor ofereixi en aquesta pàgina, i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il•lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal. Entre d’altres, però no exclusivament: difondre continguts o propaganda de cap mena, insults, opinions que puguin ser qualificats com a delictes contra l’honor. Gràcia Territori Sonor eliminarà totes aquelles manifestacions que no respectin l’esmentat en el paràgraf anterior.

Gràcia Territori Sonor no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se’n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

El 25 de maig de 2018 entra en vigor el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i a Gràcia Territori Sonor volem facilitar-te tota la informació al respecte de la manera més clara possible.

A continuació podràs trobar la informació detallada sobre com fem servir les teves dades i quins són els teus drets:

- Gràcia Territori Sonor és responsable d’aquestes dades.

- Gràcia Territori Sonor vetllarà pel bon ús i tracte d’aquestes dades.

- A Gràcia Territori Sonor tractem les teves dades personals per poder enviar-te informació, notícies i promocions rellevants sobre la nostra activitat.

- A més, després de l’entrada en vigor del Reglament, Gràcia Territori Sonor continuarà tractant les teves dades com venia fent-ho fins ara, amb el màxim respecte a la confidencialitat i seguretat de la teva informació i per a les mateixes finalitats per a les quals vas consentir a cedir-nos les teves dades.

- Conservarem les teves dades personals durant el període que duri la nostra activitat cultural.

- En cas que Gràcia Territori Sonor cesi la seva activitat, transcorreguts els terminis de prescripció legal, destruirem les teves dades. Les dades no seran cedides a tercers ni s’efectuaran transferències internacionals de dades.

- En el cas de compra d’entrades, en alguns casos és necessari cedir la informació i les dades del comprador/a a la plataforma de gestió d’entrades amb la que treballem farà servir aquestes dades en cas d’anul·lació o necessitat de comunicació amb l’espectador/a i no les podrà cedir a tercers.

- L’usuari podrà exercir els drets que li reconeix la normativa de protecció de dades en qualsevol moment mitjançant comunicació a:

Gràcia Territori Sonor
C/ Igualada, 18
08012 Barcelona
T. 93 237 37 37
info@gracia-territori.com

Així mateix, si no està d’acord amb el tractament realitzat per Gràcia Territori Sonor pot presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos.

Textos legales

AVISO LEGAL GRACIA TERRITORI SONOR

La política de privacidad del lugar www.gracia-territori.com informa los usuarios de esta página web. El acceso a la web de Gràcia Territori Sonor y a su información comporta la sumisión y la aceptación de las condiciones que prevé este aviso legal. Por eso os recomendamos que leáis con atención el contenido si queréis acceder a la información y los servicios que ofrece la web de Gràcia Territori Sonor y hacer uso.

 

TITULARIDAD DEL DOMINIO

El nombre del dominio www.gracia-territori.com está registrado a favor de la asociación sin ánimo de lucro Gràcia Territori Sonor, con CIF G61137642 y domicilio social en Calle Igualada, 08012, Barcelona, España.

El contenido de esta página podrá ser modificado en cualquier momento por parte de su titular, sin necesidad de ninguna comunicación previa por parte de Gràcia Territori Sonor. Gràcia Territori Sonor no se hace responsable de los contenidos a los que apunten los enlaces que se puedan ofrecer desde esta página y que no se correspondan a dominios titularidad de Gràcia Territori Sonor. Los anunciantes y patrocinadores con los que Gràcia Territori Sonor pueda establecer relaciones comerciales son los responsables tanto del cumplimiento de las leyes como de los contenidos del material que difundan y publiquen mediante la página de Gràcia Territori Sonor.

 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

El nombre del dominio www.gracia.territori.com es propiedad de Gràcia Territori Sonor. La página web www.gracia.territori.com en su totalidad, incluyendo su diseño, estructura, distribución, respuestas en las consultas realizadas por los usuarios, textos, contenidos, logotipos, botones, imágenes, dibujos, código fuente, documentación, así como todos los derechos de propiedad intelectual e industrial y cualquiera otro signo distintivo pertenecen a Gràcia Territori Sonor. Todos aquellos contenidos de los cuales Gràcia Territori Sonor no sea la titular, serán incluidos en la página únicamente después de haber obtenido el consentimiento correspondiente de sus legítimos titulares. En este último caso, se reflejará la autoría de forma que pueda identificarse el origen de la titularidad.

Queda prohibida la reproducción (excepto para un uso privado), la transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición del público o cualquier otra explotación de los contenidos de la página web www.gracia.territori.com, sin el consentimiento escrito del titular. A estos efectos, el interesado tendrá que dirigirse a la entidad.

 

RESPONSABILITAT I OBLIGACIONS SOBRE CONTINGUT I ÚS

Gràcia Territori Sonor tiene como objetivo principal garantizar la privacidad y la confidencialidad de los datos de carácter personal de los usuarios, pedidos mediante cualquier sistema que permita la transmisión de datos, viajando por canales totalmente seguros. Por lo tanto, manifiesta su compromiso de cumplimiento con la legislación que en esta materia sea vigente en cada momento.

El usuario se compromete a hacer un uso correcto de todos los contenidos y servicios de la web y no modificará ni dañará, de ninguna forma, los datos, los programas o los documentos de la web, ni introducirá ningún tipo de dispositivo lógico o secuencia de caracteres que pueda afectar el sistema informático de la web, incluidos los medios de protección y de seguridad. Gràcia Territori Sonor no se hace responsable de los posibles daños o perjuicios provocados por interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías o desconexiones de este sistema electrónico.

Gràcia Territori Sonor se reserva el derecho de efectuar, sin aviso previo, los cambios que considere oportunos en la web, y de suspender temporalmente el acceso para introducir mejoras o para hacer el mantenimiento. El usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los canales de comunicación de cualquier tipo que Gràcia Territori Sonor ofrezca en esta página, y a no utilizarlos para incurrir en actividades ilícitas o contrarias a la buena fe y al ordenamiento legal. Entre otros, pero no exclusivamente: difundir contenidos o propaganda de ningún tipo, insultos, opiniones que puedan ser calificados como delitos contra el honor. Gràcia Territori Sonor eliminará todas aquellas manifestaciones que no respeten lo mencionado en el párrafo anterior.

Gràcia Territori Sonor no asume ninguna responsabilidad derivada, o que se pudiera derivar, de la utilización que los usuarios hagan de las informaciones y contenidos de esta página web.

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

El 25 de mayo de 2018 entra en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y en Gràcia Territori Sonor queremos facilitarte toda la información al respecto de la manera más clara posible.

A continuación podrás encontrar la información detallada sobre cómo usamos tus datos y qué son tus derechos:

- Gràcia Territori Sonor es responsable de estos datos.

- Gràcia Territori Sonor velará por el buen uso y trato de estos datos.

- En Gràcia Territori Sonor tratamos tus datos personales para poder enviarte información, noticias y promociones relevantes sobre nuestra actividad.

- Además, después de la entrada en vigor del Reglamento, Gràcia Territori Sonor continuará tratando tus datos como venía haciéndolo hasta ahora, con el máximo respecto a la confidencialidad y seguridad de tu información y para las mismas finalidades para las cuales consentiste a cedernos tus datos.

- Conservaremos tus datos personales durante el periodo que dure nuestra actividad cultural.

- En caso de que Gràcia Territori Sonor cese su actividad, transcurridos los plazos de prescripción legal, destruiremos tus datos. Los datos no serán cedidas a terceros ni se efectuarán transferencias internacionales de datos.

- En el caso de compra de entradas, en algunos casos es necesario ceder la información y los datos del comprador/a a la plataforma de gestión de entradas con la que trabajamos usará estos datos en caso de anulación o necesidad de comunicación con el espectador/a y no las podrá ceder a terceros.

- El usuario podrá ejercer los derechos que le reconoce la normativa de protección de datos en cualquier momento mediante comunicación a:

Gràcia Territori Sonor
C/ Igualada, 18
08012 Barcelona
T. 93 237 37 37
info@gracia-territori.com

Así mismo, si no está de acuerdo con el tratamiento realizado por Gràcia Territori Sonor puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.