EXPERIMENTAL MUSIC FROM CATALONIA


 
CATALÀ Experimental Music from Catalonia és un projecte desenvolupat per Gràcia Territori Sonor des de l'any 2005, amb la finalitat de donar a conèixer l'experimentació sonora i les noves músiques que s'estan produint ara mateix en aquesta àrea de la Mediterrània. Grups i músics catalans, tant emergents com consolidats, en el treball dels quals creiem i que compleixen un requisit ineludible per a aparèixer en aquesta pàgina: realitzar directes. L'objectiu d' Experimental Music from Catalonia és posar a l'abast de programadors, sales i festivals la informació bàsica per a la contractació d'aquests artistes. En la seva primera fase, la funció d'aquest espai web era donar informació tècnica i visual sobre els projectes. Això succeïa abans que arribés la web 2.0. En l'actualitat, i davant del fet incontestable que la majoria dels artistes gestionen els seus propis espais a internet dins les xarxes socials i els portals especialitzats, creiem que Experimental Music from Catalonia ha d'esdevenir una porta, però molt més especialitzada i concreta, que permeti accedir directament a les pàgines dels artistes. La nostra missió és ara mantenir i actualitzar aquesta porta mitjançant la introducció sistemàtica de les noves propostes que vagin sorgint i, és clar, la selecció del que es presenta, sota el criteri ben entès de que es tracta d'artistes i projectes que interessen especialment a Gràcia Territori Sonor.  
 
ENGLISH Experimental Music from Catalonia is a project developed since 2005 by Gràcia Territori Sonor with the aim of promoting the sound experimentation and new music being currently produced in this area of the Mediterranean. Catalan bands and musicians, both emerging and consolidated, whose work we believe in, and that meet an inescapable requirement to appear on this page: making gigs. The aim of Experimental Music From Catalonia is to provide schedulers, venues and festivals with the basic hiring information for these artists. This happened before the advent of the web 2.0. At present, and according to the fact that most of the artists manage their own spaces on the internet within the social networks and the specialized portals, we think that Experimental Music From Catalonia has to become a door, but much more specialized and concrete, enabling access directly to the pages of the artists. Our mission is now to maintain and upgrade this door through the systematic introduction of the new proposals as they emerge and, of course, the selection of everything presented, under the well known criterion that they are artists and projects that particularly interest to Gràcia Territori Sonor. CASTELLANO Experimental Music from Catalonia es un proyecto desarrollado por Gràcia Territori Sonor con el fin de dar a conocer la experimentación sonora y las nuevas músicas que se están produciendo ahora mismo en esta área del Mediterráneo. Grupos y músicos catalanes, tanto emergentes como consolidados, en cuyo trabajo creemos, y que cumplen un requisito ineludible para aparecer en esta página: llevar a cabo directos. El objetivo de Experimental Music From Catalonia es poner al alcance de programadores, salas y festivales la información básica para la contratación de estos artistas. En su primera fase, la función de este espacio web era dar información técnica y visual sobre los proyectos. Esto sucedía antes de que llegara la web 2.0. En la actualidad, y ante el hecho incontestable de que la mayoría de los artistas gestionan sus propios espacios en internet dentro de las redes sociales y los portales especializados, creemos que Experimental Music From Catalonia ha de convertirse en una puerta, pero mucho más especializada y concreta, que permita acceder directamente a las páginas de los artistas. Nuestra misión es ahora mantener y actualizar esta puerta mediante la introducción sistemática de las nuevas propuestas que vayan apareciendo y, por supuesto, la selección de todo cuanto se presenta, está bajo el criterio de que estos artistas y proyectos nos parecen muy interesantes a Gràcia Territori Sonor.